National Convention on the EU | Background paper: review of the European energy market

Vít Havelka, Rebeka Hengalová, and Katarína Svitková prepared a background paper for the National Convention on the EU Round Table on the Review of the European Energy Market. How can the EC proposal for the revision of the European electricity market be assessed from the Czech Republic's perspective? How can the revision of the internal gas market rules be assessed in the context of the energy crisis? How should the EU prepare for the coming winter?

Show more PDF

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Revize evropského energetického trhu

Vít Havelka, Rebeka Hengalová a Katarína Svitková vypracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Revize evropského energetického trhu. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky? Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize? Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Show more PDF

TA3: Dispute over internal combustion engines settled

Germany and the European Commission resolve a dispute over internal combustion engines. Synthetic fuels get an exemption. However, the details of the new agreement have not yet been made public. Our researcher Vít Havelka tells TA3 what this means for motorists and the economy.

Show more

TA3: Urovnaly spor se spalovacími motory

Německo a Evropská komise urovnaly spor ohledně spalovacích motorů. Syntetická paliva dostanou výjimku. Podrobnosti nové dohody ale dosud zveřejněny nebyly. Co to znamená pro motoristy a ekonomiku přiblížil pro TA3 náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more

Studio ČT24: Second day of European Council's summit

Our researcher Vít Havelka for Studio ČT24 evaluated the second day of the EU summit in Brussels. The most important topics were the consecration of the supply of ammunition to Ukraine financed by the European Union, as well as the discussion of the shape of the single market and the reaction to the American package to limit inflation.

Show more

Studio ČT24: Druhý den jednání Evropské rady

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka pro Studio ČT24 zhodnotil druhý den summitu EU v Bruselu. Nejdůležitějšími tématy bylo posvěcení dodávek munice na Ukrajinu financované Evropskou unií, a dále diskuze podoby jednotného trhu a reakce na americký balík omezení inflace.

Show more

Euractiv: Debate on synthetic fuels for cars is nonsense, the fundamental question is elsewhere

The future of cars with exhausts is stirring Europe. That is why Czech Transport Minister Martin Kupka (ODS) went to Strasbourg to discuss the promotion of "realistic" rules. He is partly right. However, in the fight for synthetic fuels, which has been launched by the Germans, realism is clearly on the side of a proposal that has long been on the table. And whose future is now being threatened by Kupka and co. The commentary was written by our senior researcher Vít Havelka.

Show more

Euractiv: Vrtěti výfukem. Debata o syntetických palivech do aut je nesmysl, zásadní otázka je jinde

Budoucnost aut s výfukem hýbe Evropou. Český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) proto vyrazil do Štrasburku, kde jednal o prosazování „realistických“ pravidel. Zčásti má pravdu. V boji za syntentická paliva, který rozjeli Němci, je ovšem realismus jednoznačně na straně návrhu, který je dávno na stole. A jehož budoucnost teď Kupka a spol. ohrožují. Komentář napsal náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more

National Convention on the EU | Recommendation: Evaluation of the Czech Presidency of the Council of the EU

Our associate research fellow Zuzana Kasáková and our senior research fellow Vít Havelka prepared a recommendation resulting from the round table discussion of the National Convention on the EU held on February 24, 2023 on the topic "Evaluation of the Czech Presidency of the Council of the EU". The issued recommendations for the Czech Republic include, for example, the use of the positive result of the Czech presidency, its improved image, and contacts for formulating and promoting the long-term priorities of the Czech Republic in the European Union. Another recommendation is that the Czech Republic should ensure adequate security, both personnel and professional, for the awarding of public contracts for the future Czech presidency.

Show more PDF

Národní konvent o EU | Doporučení: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 24. února 2023 na téma "Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například využití pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii. Dalším doporučením je, že by ČR pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org