Studio ČT24: Second day of European Council's summit

Our researcher Vít Havelka for Studio ČT24 evaluated the second day of the EU summit in Brussels. The most important topics were the consecration of the supply of ammunition to Ukraine financed by the European Union, as well as the discussion of the shape of the single market and the reaction to the American package to limit inflation.

Show more

Studio ČT24: Druhý den jednání Evropské rady

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka pro Studio ČT24 zhodnotil druhý den summitu EU v Bruselu. Nejdůležitějšími tématy bylo posvěcení dodávek munice na Ukrajinu financované Evropskou unií, a dále diskuze podoby jednotného trhu a reakce na americký balík omezení inflace.

Show more

Euractiv: Debate on synthetic fuels for cars is nonsense, the fundamental question is elsewhere

The future of cars with exhausts is stirring Europe. That is why Czech Transport Minister Martin Kupka (ODS) went to Strasbourg to discuss the promotion of "realistic" rules. He is partly right. However, in the fight for synthetic fuels, which has been launched by the Germans, realism is clearly on the side of a proposal that has long been on the table. And whose future is now being threatened by Kupka and co. The commentary was written by our senior researcher Vít Havelka.

Show more

Euractiv: Vrtěti výfukem. Debata o syntetických palivech do aut je nesmysl, zásadní otázka je jinde

Budoucnost aut s výfukem hýbe Evropou. Český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) proto vyrazil do Štrasburku, kde jednal o prosazování „realistických“ pravidel. Zčásti má pravdu. V boji za syntentická paliva, který rozjeli Němci, je ovšem realismus jednoznačně na straně návrhu, který je dávno na stole. A jehož budoucnost teď Kupka a spol. ohrožují. Komentář napsal náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more

National Convention on the EU | Recommendation: Evaluation of the Czech Presidency of the Council of the EU

Our associate research fellow Zuzana Kasáková and our senior research fellow Vít Havelka prepared a recommendation resulting from the round table discussion of the National Convention on the EU held on February 24, 2023 on the topic "Evaluation of the Czech Presidency of the Council of the EU". The issued recommendations for the Czech Republic include, for example, the use of the positive result of the Czech presidency, its improved image, and contacts for formulating and promoting the long-term priorities of the Czech Republic in the European Union. Another recommendation is that the Czech Republic should ensure adequate security, both personnel and professional, for the awarding of public contracts for the future Czech presidency.

Show more PDF

Národní konvent o EU | Doporučení: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 24. února 2023 na téma "Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například využití pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii. Dalším doporučením je, že by ČR pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.

Show more PDF

National Convention on the EU | Background material: Evaluation of the Czech Presidency of the Council of the EU

Our research associate Zuzana Kasáková and our senior researcher Vít Havelka prepared background material for the Round Table of the National Convention on the EU on the topic Evaluation of the Czech Presidency. Three main questions are put to the Round Table: How successful has the Czech Reublic been in implementing its Presidency priorities? How successful was the Czech Republik in carrying out its presidency in terms of organisation? Has the Czech Republic been successful in promoting its membership in the European Union?

Show more

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Zhodnocení českého předsednictví. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Nakolik byla Česká republika úspěšná v implementaci svých předsednických priorit? Jak úspěšně vykonávala Česká republika svou předsednickou roli po organizační stránce? Byla Česká republika úspěšná v propagaci svého členství v Evropské unii?

Show more

VOXPOT: The EU, with Sweden at the helm, is heading into uncharted waters. Green Europe and migration solutions on the horizon

At the turn of the year, Sweden took over the Presidency of the Council of the EU from the Czech Republic and will be responsible for leading the Union for the next six months. Although the Swedes have a reputation for being solid and liberal-minded partners, there are concerns about the great unknown because of the composition of their current government. For the first time in history, it is supported by the far-right Sweden Democrats. Our Senior Research Fellow Vít Havelka wrote this article for VOXPOT.

Show more

VOXPOT: EU se Švédskem v čele směřuje do neznámých vod. Na obzoru je zelená Evropa i řešení migrace

Na přelomu roku převzalo Švédsko od České republiky žezlo předsednictví v Radě EU a po následující půlrok bude zodpovědné za vedení Unie. Ačkoliv v ní mají Švédi pověst solidních a liberálně naladěných partnerů, panují obavy ohledně velké neznámé kvůli složení jejich současné vlády. Poprvé v historii je totiž podporovaná krajně pravicovými Švédskými demokraty. Pro VOXPOT napsal tento článek náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org