BLOG | The case of Lampedusa: A humanitarian crisis in the midst of a dilemma between EU solidarity and states’ sovereignty

In September 2023, Lampedusa, a small Italian island, faced an unprecedented surge in arrivals, sparking a heated debate within the EU. With conflicting perspectives from leaders like Ursula Von der Leyen, the focus has shifted from humanitarian aid to security concerns. This blog written by Nicolas Rouillard explores the complexities of the crisis, the divergent opinions, and the critical decisions ahead that could reshape Europe's approach to migration.

Show more

BLOG | Případ Lampedusy: humanitární krize uprostřed dilematu mezi solidaritou EU a suverenitou států

V září 2023 se Lampedusa, malý italský ostrov, potýkala s nebývalým nárůstem příchozích, což vyvolalo v EU bouřlivou debatu. Díky protichůdným názorům vedoucích představitelů, jako je například Ursula Von der Leyenová, se pozornost přesunula od humanitární pomoci k bezpečnostním obavám. Tento blog, jehož autorem je Nicolas Rouillard, se zabývá složitostí krize, rozdílnými názory a nadcházejícími zásadními rozhodnutími, která by mohla změnit přístup Evropy k migraci.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

A new policy paper, produced with the support of the Visegrad Fund project, analyses the views of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary on the further enlargement of the European Union. With the granting of candidate status to Moldova and Ukraine and the recognition of Georgia as a potential candidate in June 2022, the issue of reforming the EU accession process is becoming absolutely crucial and, in the context of the war in Ukraine, a divisive issue for the V4 countries. The authors of the publication are Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay and Marta Szpala.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

Nový policy paper, který vzniknul za podpory projektu Visegrad Fund rozebírá pohled Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na další rozšiřování Evropské unie. S udělením statusu kandidáta na členství Moldavsku a Ukrajině a uznáním Gruzie jako potenciálního kandidáta v červnu 2022 se otázka reformy přístupového procesu do EU stává naprosto klíčovou a v kontextu války na Ukrajině je pro země V4 dělícím problémem. Autory publikace jsou Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay a Marta Szpala.

Show more

FORUM 24 | Ukraine's accession will mean changes for the European Union itself

In its assessment report, the European Commission recommended EU leaders to open accession negotiations with Ukraine, which is to be decided at the European Council in mid-December. But admitting such a large country, which also neighbours Russia, would mean the EU would require internal reforms in order to uphold the principles on which the Union now operates. In her commentary for FORUM 24, our senior researcher and head of the Global Europe programme describes how would Ukraine's membership change the EU and its institutions.

Show more

FORUM 24 | Přijetí Ukrajiny bude znamenat i změny pro samotnou Evropskou unii

Evropská komise ve své hodnoticí zprávě doporučila lídrům zemí EU zahájit přístupová jednání s Ukrajinou, o čemž mají rozhodovat na zasedání Evropské rady v polovině prosince. Přijetí tak velké země navíc sousedící s Ruskem by ale pro EU znamenalo potřebu vnitřních reforem, aby mohly být zahovány principy, na nichž Unie dnes funguje. Naše seniorní výzkumnice a vedoucí programu Global Europe ve svém komentáři pro FORUM 24 popisuje, jak by členství Ukrajiny změnilo EU a její instituce.

Show more

E15 | Regulation of artificial intelligence has faced resistance in Brussels. Germany, France and Italy have changed their minds

The original proposal for strict regulation of artificial intelligence is unlikely to succeed in the European Union. Germany, France and Italy have expressed their disapproval. The major EU countries are now leaning more towards the principle of self-regulation of AI companies. Our researcher Silke Maes provided her expert commentary for E15.

Show more

E15 | Regulace umělé inteligence narazila v Bruselu na odpor. Německo, Francie a Itálie změnily názor

Původní návrh na přísnou regulaci umělé inteligence se v Evropské unii pravděpodobně neprosadí. Nesouhlas projevily Německo, Francie a Itálie. Velké země EU se nyní přiklání spíše k principu samoregulace firem zabývajících se umělou inteligencí. Svůj odborný komentář poskytla pro deník E15 naše výzkumnice Silke Maes.

Show more

Op-Ed | Ukrajina jako členská země EU. Jaké strukturální dopady by to znamenalo?

Přijetí Ukrajiny bude znamenat i změny v samotné struktuře Evropské unie. Tématu rozšiřování v kontextu Ukrajiny se v Op-Edu věnovala Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM

Show more

Op-Ed | The grain dispute is the first sign that Ukraine's EU accession will not be easy. What obstacles await on this path?

The Ukrainian grain situation is making waves in Europe. Deputy Director and Head of the Brussels Office Ziga Faktor wrote an Op-Ed about the impact of the situation on the country's EU accession and how some member states are reacting.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org