INFO.CZ: The invasion of Ukraine cannot pay off for Vladimir Putin

Calm on the Eastern Front. At least at the moment. Our researcher Danielle Piatkiewicz has written an article for INFO.CZ in which she monitors the situation around the Ukrainian border with Russia over the past few weeks. US and European Union officials have warned that a Russian invasion could happen at any moment.

Show more

EASTERN MONITOR: A new methodology for the same problems: Is the future of the enlargement process lost?

In the most recent Eastern Monitor Jovana Vančevska focuses on the issues connected to the Brdo Declaration, the progress concerning the "enlargement process" and EU's commitment to it. Who are the frontrunners of the "enlargement process"? And which countries are stagnant? The author gives us more information about this issue in her paper, as well as its' possible outcomes.

Show more PDF

EASTERN MONITOR: Nová metodika pro stejné problémy: Je budoucnost procesu rozšíření ztracena?

V nejnovějším Eastern Monitoru se Jovana Vančevska zaměřuje na otázky spojené s Brdskou deklarací, na pokrok v „procesu rozšíření“ a na závazek EU k němu. Kdo jsou průkopníci „procesu rozšíření“? A které země stagnují? Více informací o této problematice poskytuje autorka ve svém paperu, stejně jako možné výsledky situace.

Show more PDF

Eastern Monitor: Great Power dynamics in the Taiwan straits: What lies ahead?

In the last Eastern Monitor, Michal Beneš focused on the dynamic conflict between the great powers in the Taiwan Strait. He focused on what might await us in the future. The text doesn't aim to find a solution to this complex conflict but instead presents several possible future scenarios to its readers.

Show more PDF

Eastern Monitor: Dynamika velmocí v Tchajwanském průlivu: Co nás čeká?

Michal Beneš se v posledním Eastern Monitoru věnoval dynamickému konfliktu velmocí v Tchajwanském průlivu. Zaměřil se na to, co by nás mohlo čekat v budoucnu. V textu se nesnaží nalézt řešení tohoto složitého konfliktu, ale místo toho čtenářům předkládá několik možných budoucích scénářů.

Show more PDF

EU MONITOR: Geothermal energy and the Visegrad group

Tatiana Mindeková wrote EU MONITOR about the importance of, often neglected, geothermal energy in the decarbonization process. She explains how geothermal energy works, what its advantages are, and, conversely, what challenges it brings. She also addresses the usage of geothermal energy in the Visegrad countries.

Show more PDF

EU MONITOR: Geotermální energie a Visegradská skupina

Tatiana Mindeková napsala EU MONITOR o důležitosti, často opomíjené, geotermální energie v procesu dekarbonizace. Vysvětluje jak geotermální energie funguje, jaké má její využití výhody a naopak jaké výzvy přináší. Věnuje se i tématu využití geotermální energie v zemích Visegrádu.

Show more PDF

EU MONITOR: Long-term Sustainability of Healthy Labour Market in EU Population Development, Immigration Stress, and their Impact

Lenka Farkačová wrote a EU MONITOR about the upcoming workforce crisis (the lack of employees not only in the case of EU countries, but also for example in the USA) and how it causes a tendency to deviate from the ideal state of long-term sustainable labour market.

Show more

EU MONITOR: Dlouhodobá udržitelnost zdravého trhu práce v kontextu populačního vývoje EU, imigračního stresu a jejich dopady

Lenka Farkačová napsala EU MONITOR o nadcházející pracovní krizi (nedostatek pracovníků nejen v EU, ale i například v USA) a o tom, jak má tendenci se odchylovat od ideálního stavu dlouhodobě udržitelného trhu práce.

Show more

EU MONITOR: AUKUS to torpedo the EU-Australia FTA?

Tom Baker wrote the EU Monitor on the trilateral agreement between the US, UK and Australia. Following Australia's decision to join a new trilateral security pact with the United States and the United Kingdom, known as AUKUS, the EU-Australia free trade agreement is in danger of falling apart.

Show more PDF