REPORT | EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

In the last debate of the second series of EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, the guests focused on electric and fuel cell vehicles, which are envisaged as a way to decarbonise road transport. Read what our guests discussed in this report by Petra Pospíšilová.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

V poslední debatě druhé série rozhovorů EU-Pacific Talks, pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, se hosté zaměřili na elektrická vozidla a vozidla s palivovými články, která se předpokládají jako způsob dekarbonizace silniční dopravy. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Petra Pospíšilová.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

This year's third debate in a series of expert discussions on the EU's relations with the Pacific occurred online on Tuesday, 28 March 2023. The guests offered their views on nuclear energy trends, outlook, and small modular reactors' role in energy and industry sectors. Read more about this debate in the report by Petra Pospíšilová.

Show more PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Be small and beautiful - future of nuclear energy?

Třetí letošní debata ze série odborných diskusí o vztazích EU s Tichomořím proběhla online v úterý 28. března 2023. Hosté nabídli své názory na trendy v jaderné energetice, výhled a roli malých modulárních reaktorů v energetice a průmyslu. Více o této debatě se dočtete v reportu Petry Pospíšilové.

Show more PDF

EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

We would like to invite you to the debate called "EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on Tuesday, May 30 at 13:00.

Show more

EU-Pacific Talks: In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region

Rádi bychom vás pozvali na debatu s názvem "In-EV-itable future of automotive industry: what is the role of the Pacific region" v rámci série rozhovorů EU-PACIFIC Talks. Debata se uskuteční online v úterý 30. května ve 13:00.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Overall, the debate focused on the diversification of global trading partners and how to achieve it. Speakers also discussed the threats associated with dependence on only a few strong countries, which can then take the position of rule makers. The whole debate was linked to the possibilities of global trade with countries that are part of the Indo-Pacific region. Writes Eliska Prostřední in her report on the debate "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Show more PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Celkově se debata týkala především tématu diverzifikace globálních obchodních partnerů a způsobů, jak jí dosáhnout. Řečníci také diskutovali o hrozbách, které jsou spojeny se závislostí pouze na některých silných státech, které pak mohou zaujmout pozici tvůrce pravidel. Celá debata byla spojena s možnostmi globálního obchodu se zeměmi, které jsou součástí indo-pacifického regionu. Píše Eliška Prostřední v reportu z debaty "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Show more PDF

REPORT | EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Demographic developments – the “greying” of society – remain an issue across the first world; in Europe, the expansion of the welfare state and elevated standards of services has put increasing demands on productivity to maintain the prosperity that has become an integral part of the societal contract.

Show more PDF

REPORT | EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes

Demografický vývoj - "šednutí" společnosti - zůstává problémem v celém prvním světě; v Evropě rozšiřování sociálního státu a zvyšování úrovně služeb klade stále větší nároky na produktivitu, aby se udržela prosperita, která se stala nedílnou součástí společenské smlouvy. Píše Kristýna Chlebáková v reportu z události "EU-PACIFIC TALKS: Europe and the Indo-Pacific: Migration and demographic changes".

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org