Report | From Vilnius and Beyond: Unraveling the Strategic Potential of NATO's Nordic and Central Eastern European Allies

Our Research Fellow Danielle Piatkiewicz co-edited a report made in partnership with the Global Policy Research Group. In an era marked by shifting geopolitical landscapes, the Nordic and Central/Eastern European countries hold key strategic positions within the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Following the recently concluded NATO Summit in Vilnius, it's clear that the Alliance stands at a crossroads. The summit underscored the importance of member nations harmonizing their aspirations, capabilities, and strategic priorities. The report delves into both past and current policy initiatives to offer insights into the legacy of cooperation and strategic positioning of these nations.

Show more

Report | Z Vilniusu a ještě dál: Strategický potenciál severských a středovýchodních evropských spojenců NATO

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz se podílela na reportu vytvořeném ve spolupráci s Global Policy Research Group. V éře poznamenané změnou geopolitické krajiny zaujímají severské země a země střední a východní Evropy klíčové strategické pozice v rámci Severoatlantické aliance (NATO). Po nedávném summitu NATO ve Vilniusu je jasné, že NATO stojí na rozcestí. Summit podtrhl důležitost harmonizace a propojení svých aspirací, schopností a strategických priorit členských zemí. Report se také věnuje minulým i současným politickým iniciativám, aby nabídl pohled do spolupráce a strategického postavení těchto zemí.

Show more

Analysis | To be or not to be: Czech Republic’s ambiguous attitude towards the 3SI | Anticipating the 2023 Three Seas Initiative Bucharest Summit. Advancing

Discover Jana Juzová's article titled "To be or not to be: Czech Republic’s ambiguous attitude towards the 3SI" in the working paper series Anticipating the 2023 Three Seas Initiative Bucharest Summit. Advancing the common agenda. Juzová, a senior researcher, provides valuable insights into the complexities of the Czech Republic's stance on the 3SI. Explore this thought-provoking analysis today to understand the dynamics surrounding this strategic initiative.

Show more

Policy Paper | Securing Green Transition

Our Senior Research Fellow, Kateřina Davidová and Research Associate, Jonathan Lyons, in partnership with the Global Policy Research Group, have collaborated on a study that examines the secure and sustainable supply of critical raw materials (CRMs) that are key to green technologies. The study recommends a strategy for Sweden and the Czech Republic to ensure sustainable supply chains to help the transition to green technologies.

Show more

Policy Paper | Securing Green Transition

Naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová a výzkumný spolupracovník Jonathan Lyons ve spolupráci s Global Policy Research Group se podíleli na studii, která zkoumá bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin (CRM), které jsou klíčové pro zelené technologie. Studie doporučuje strategii pro Švédsko a Česko, která zajistí udržitelné dodavatelské řetězce a pomůže tak přechodu na zelené technologie.

Show more

Policy Paper | Quo Vadis? Ensuring fair taxation in the digital economy

In her policy paper, our Junior Researcher, Silke Maes, discusses the challenges posed by the increasing digitalization of the economy to tax systems. It highlights the problems of tax avoidance and competition arising from the increasing reliance on intangible assets and the emergence of highly profitable digital business models. The paper focuses on the efforts made at the OECD, EU, and national levels to address these issues.

Show more

Policy Paper | Quo Vadis? Ensuring fair taxation in the digital economy

Naše juniorní výzkumná pracovnice Silke Maes se ve svém policy paperu zabývá výzvami, které pro daňové systémy představuje rostoucí digitalizace ekonomiky. Upozorňuje na problémy s vyhýbáním se daňovým povinnostem a hospodářskou soutěží vyplývající ze závislosti na nehmotném majetku a vzniku vysoce ziskových digitálních obchodních modelů. Zaměřuje se na snahy o řešení těchto problémů na úrovni OECD, EU a jednotlivých států.

Show more

Analysis | Reinvigorating the EU enlargement policy: Phasing-in as a way to overcome the enlargement impasse

In this paper, Jana Juzová, together with Žiga Faktor and Constanza Celoria, are providing a comprehensive analysis of the proposals initiated by the think-tank community as well as the current initiatives and discussions at the EU level; they are identifying opportunities and areas where tangible progress can be achieved, and providing recommendations to policymakers on how to turn these concepts into reality in the foreseeable future.

Show more

POLICY PAPER | Gendering Europe’s Security and Recovery Responses to Ukraine

The policy paper, written by Míla O’Sullivan, illustrates that to centre the gender dimension and women’s voices in all aspects of Europe’s security and recovery responses to Ukraine are areas with the most serious gendered impacts and identifies the risks of gender-oblivious responses to Ukraine’s peaceful and sustainable future as well as to its European integration.

Show more

POLICY PAPERY | Genderové reakce Evropy v oblasti bezpečnosti a obnovy vůči Ukrajině

Policy paper, který napsala Míla O'Sullivan, vysvětluje, že zaměřit se na genderovou dimenzi a ženské hlasy ve všech aspektech evropské bezpečnosti a reakce na obnovu Ukrajiny jsou oblasti s nejzávažnějšími genderovými dopady. Zároveň v něm identifikuje jaká rizika přináší genderově nedbalé reakce pro mírovou a udržitelnou budoucnost Ukrajiny a její evropskou integraci.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org