Seznam Zprávy: The end of the myth of the "bad" EU. It rarely happens that the Czech Republic is outvoted

Our research fellow Vít Havelka commented for Seznam Zprávy on the results of a study on voting in the Council of the EU, which focused on cooperation in voting by individual member states within various groupings such as the Visegrad Four, Benelux and others.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Konec mýtu o „zlé“ EU. Málokdy se stane, že je Česko přehlasováno

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka pro Seznam Zprávy okomentoval výsledky studie o hlasování v Radě EU, která se zaměřovala na spolupráci při hlasování jednotlivých členských států v rámci různých uskupení, jako je například Visegrádská čtyřka, Benelux a další.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Next prime minister and his unique chance. How to make use of Europe?

Our researcher Vít Havelka participated in a debate focused on the future presidency of the Czech Republic in the Council of European Union. The debate answered the questions: what are and what should be its priorities? How does he want to fulfil them? And is it ready to do so?

Zjistit více

Seznam Zprávy: Příští premiér a jeho jedinečná šance. Jak využít Evropu?

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka se zúčastnil debaty o předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V debatě zazněly odpovědi na otázky: Jaké jsou a jaké by měly být jeho priority? Jak je chce naplnit? A je na to připravené?

Zjistit více

Checkpoint: A Danish recipe for coping with a pandemic: people trust the government, it trusts them

European vaccination champion. This is what Denmark is talking about and how it is coping with the current coronavirus crisis. What makes the Danes so successful? What does their government communication look like and why do Danish citizens trust their government? These questions are answered in the Checkpoint podcast by Christian Kvorning Lassen, Deputy Director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Checkpoint: Dánský recept na zvládání pandemie: lidé věří vládě, ona věří jim

Evropský vakcinační šampion. Tak se mluví o Dánsku a o tom, jak zvládá aktuální koronavirovou krizi. Čím to je, že jsou Dánové tak úspěšní? Jak vypadá jejich vládní komunikace a proč dánští občané své vládě důvěřují? Na tyto otázky odpovídá v podcastu Checkpoint Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zjistit více

Seznam Zprávy: The EU has reveiled a plan for a new asylum system

Our analyst Vít Havelka commented on the proposal of a new asylum and migration system on the news portal Seznamzpravy.cz. In his statement, he commented on the possibilities that arise from the new solution for the Czech Republic.

Zjistit více

Seznam Zprávy: EU odhalila plán na nový azylový systém

Náš analytik Vít Havelka se vyjádřil k návrhu nového azylového a migračního systému na zpravodajském portálu Seznamzpravy.cz. Ve svém vyjádření okomentoval možnosti, které vyplývají z nového řešení pro Českou republiku.

Zjistit více

Seznam Zprávy: French fries, photos like from a school trip and scolding Macron. Behind the scenes of the summit

Vít Havelka commented on the European summit for the Checkpoint series, a podcast from Seznam Zprávy.

Zjistit více

Seznam Zprávy: Hranolky, fotky jako ze školního výletu a peskující Macron. V zákulisí summitu

Vít Havelka komentoval pro pořad Checkpoint, podcast Seznam Zpráv, evropský summit.

Zjistit více