RTVS: The current state of the European Union

On the occasion of Europe Day, which takes place annually on 9 May, our Senior Research Fellow Vít Havelka outlined the importance of the European Union and recalled the challenges it has faced in recent times.

Zjistit více

RTVS: Současný stav Evropské unie

Při příležitosti Dne Evropy, který se koná každoročně 9.5., přiblížil náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka význam Evropské unie a připomněl výzvy, kterým v nedávné době čelila.

Zjistit více

National Convention on the EU | Recommendations: Energy market review

Our Senior Research Fellow Vít Havelka elaborated recommendations resulting from the roundtable discussion of the National Convention on the EU held on 31 March 2023 on the topic "Energy Market Review". Among the recommendations made for the Czech Republic are, for example, to define its energy concept well in the light of the regional context and European energy policy. Another recommendation is that the Czech Republic should continue to incentivise energy savings as a key part of its preparedness for next winter, in line with the extension of the Regulation on coordinated measures to reduce gas demand.

Zjistit více

Národní konvent o EU | Doporučení: Revize energetického trhu

Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracoval doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 31. března 2023 na téma "Revize energetického trhu". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například dobré definování své energetické koncepce s ohledem na regionální kontext a evropskou energetickou politiku. Dalším doporučením je, že by Česká republika měla v souladu s prodloužením platnosti nařízení o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu i nadále motivovat k energetickým úsporám, které jsou klíčovou součástí připravenosti na příští zimu.

Zjistit více

Policy Paper | 2022 Czech Presidency: A Surprising Success

The second-ever Czech presidency of the EU Council took place in the second half of 2022, a period in which the EU was under considerable pressure following the Russian invasion in Ukraine. What many predicted would be another regular presidency, became half a year of crisis management. Writes Vít Havelka in his Policy Paper called: 2022 Czech Presidency: A Surprising Success.

Zjistit více PDF

Policy Paper | 2022 České předsednictví: Překvapivý úspěch

Historicky druhé české předsednictví v Radě EU se uskutečnilo v druhé polovině roku 2022, tedy v období, kdy byla EU pod značným tlakem v důsledku ruské invaze na Ukrajině. Z toho, co mnozí předpovídali jako další řádné předsednictví, se stal půlrok krizového řízení. Píše Vít Havelka ve svém Policy paperu nazvaném: České předsednictví 2022: Překvapivý úspěch.

Zjistit více PDF

National Convention on the EU | Background paper: review of the European energy market

Vít Havelka, Rebeka Hengalová, and Katarína Svitková prepared a background paper for the National Convention on the EU Round Table on the Review of the European Energy Market. How can the EC proposal for the revision of the European electricity market be assessed from the Czech Republic's perspective? How can the revision of the internal gas market rules be assessed in the context of the energy crisis? How should the EU prepare for the coming winter?

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Revize evropského energetického trhu

Vít Havelka, Rebeka Hengalová a Katarína Svitková vypracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Revize evropského energetického trhu. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky? Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize? Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Zjistit více PDF

TA3: Dispute over internal combustion engines settled

Germany and the European Commission resolve a dispute over internal combustion engines. Synthetic fuels get an exemption. However, the details of the new agreement have not yet been made public. Our researcher Vít Havelka tells TA3 what this means for motorists and the economy.

Zjistit více

TA3: Urovnaly spor se spalovacími motory

Německo a Evropská komise urovnaly spor ohledně spalovacích motorů. Syntetická paliva dostanou výjimku. Podrobnosti nové dohody ale dosud zveřejněny nebyly. Co to znamená pro motoristy a ekonomiku přiblížil pro TA3 náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org