ČRo Plus: Ukraine applies to join the European Union. Is its membership just wishful thinking or is it actually on the agenda?

Our researcher Jana Juzová spoke on Český Rozhlas Plus about Ukraine's application to the European Union, which was submitted last week. Ukrainian President Volodymyr Zelensky submitted the application, which was subsequently supported by European Commission President Ursula von der Leyen and the entire eastern wing of the Union. Is Ukraine's starting position problematic? How likely is it that candidate status will be granted? And which members are traditionally against the enlargement of the Union?

Zjistit více

ČRo Plus: Ukrajina podala přihlášku do Evropské unie. Je její členství jen zbožným přáním, nebo je na pořadu dne?

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová hovořila v relaci Českého rozhlasu Plus o minulý týden podané přihlášce Ukrajiny do Evropské unie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podal žádost o přijetí, který byl následně podpořen předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen i celým východním křídlem unie. V čem je výchozí pozice Ukrajiny problematická? Jak moc je pravděpodobné, že status kandidátské země bude udělen? A kdo z členů je tradičně proti rozšíření Unie?

Zjistit více

NEW EUROPE: It’s time to rebrand or put the idea of a European Defense Force to rest

Our researcher Danielle Piatkiewicz has written an article for NEW EUROPE in which she discusses the future of the idea of a European Defence Force.

Zjistit více

Info.cz: Are the days of the free globalized market added up? Von der Leyen calls for a self-sufficient Europe

Our researcher Vít Havelka wrote an article for the server Info.cz about today's speech by Chairwoman von der Leyen, who gave her second speech to MEPs on the state of the Union, in which, among other things, she further elaborates the concept of strategic autonomy.

Zjistit více

Info.cz: Jsou dny volného globalizovaného trhu sečteny? Von der Leyenová volá po soběstačné Evropě

Náš výzkumný pracovník Vít Havelka napsal pro server Info.cz článek o dnešním proslovu předsedkyně von der Leyenové, která před Europoslanci vystoupila se svým druhým projevem o stavu Unie, v němž, mimo jiné, dále rozpracovává koncept strategické autonomie.

Zjistit více

COMMENTARIES: State of the European Union address 2021

Experts from EUROPEUM Institute for European Policy comment on the State of the Union address (SOTEU) given by the President of the European Commission Ursula von der Leyen on 15 September 2021.

Zjistit více PDF

KOMENTÁŘE: Projev o stavu Evropské unie 2021

Odborníci z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM komentují projev o stavu Unie (SOTEU), který 15. září 2021 přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Projev o stavu Evropské unie 2021 – jak hodnotí směřování Unie mladá generace?

Projev o stavu Evropské unie je každoroční vystoupení předsedkyně Evropské komise na plénu Evropského parlamentu a debata s poslanci, které mapuje vývoj v EU a ukazuje její další směřování. Na vystoupení Ursuly von der Leyen budou v naší debatě reagovat zástupci mladší generace, kteří již většinu svých životů prožili jako občané EU.

Zjistit více

BLOG: Overcoming naivety: the protection of the rule of law in a post-pandemic Union

Rose Hartwig-Peillon writes in her blog about the protection of the rule of law in the post-pandemic Union.

Zjistit více PDF

BLOG: Překonání naivity: ochrana právního státu v postpandemické Unii

Rose Hartwig-Peillon ve svém blogu píše o ochraně právního státu v postpandemické Unii.

Zjistit více PDF