Lidovky.cz: Most of the events during the EU presidency will be hosted by Prague, leaving the regions with only unimportant crumbs

The director of our institute, Vladimír Bartovic, spoke in favour of the Lidovky.cz website about the Czech presidency of the Council of the European Union.

Show more

Lidovky.cz:Většinu akcí při předsednictví EU bude hostit Praha, regionům zůstanou jen nedůležité drobky

Ředitel našeho institutu, Vladimír Bartovic, se vyjádřil pro web Lidovky.cz k předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

Show more

Lidovky.cz: The East does not catch up with the West. The line between the old and new EU states is evident in the pace of vaccination

The director of our institute, Vladimír Bartovic, spoke for the Lidovky.cz news about the differences between the western and eastern states of the European Union. From the post-communist area, only Lithuania managed to match the speed of vaccination of the West.

Show more

Lidovky.cz: Východ nestíhá Západ. Linie mezi starými a novými státy EU je patrná i v tempu vakcinace

Ředitel našeho institutu, Vladimír Bartovic, se vyjádřil pro web Lidovky.cz k rozdílům mezí západními a východními státy Evropské unie. Z postkomunistického prostoru se podařilo dorovnat se v rychlosti vakcinace Západu pouze Litvě.

Show more

Radio Slovensko: Poland faces millions in sanctions for the activities of a committee that decides on the prosecution of judges and prosecutors

The director of the EUROPEUM Institute for European Policy Vladimír Bartovic commented on the conflict between Brussels and Warsaw in a case of a violation of European law in the matter of criminal prosecution of judges and prosecutors. Therefore Poland faces heavy financial penalties.

Show more

Rádio Slovensko: Polsku hrozí milionové pokuty pro činnost komise, která rozhoduje o trestním stíhání soudců a prokurátorů

Ředitel Institutu EUROPEUM, Vladimír Bartovic, okomentoval ve vysílání slovenského Rádiožurnálu konflikt mezi Bruselem a Varšavou v případě porušení evropského práva ve věci trestního stíhání soudců a prokurátorů. Polsku proto hrozí vysoké finanční postihy. Podle Vladimíra Bartovice navíc v případě Polska uběhl krátký čas mezi konstatováním, že porušilo právo Unie a návrhem na sankce.

Show more

Lidovky.cz: Pirate sailing into the EU ripples domestic waters. Politicians beat their proposal, and the coalition partner does not agree

The director of our institute, Vladimír Bartovic, spoke in favour of the Lidovky.cz website in support of the majority voting system in the Council of the European Union, to which the Pirate Party supported. According to Bartovic, a majority vote would be possible at least on foreign policy issues.

Show more

Lidovky.cz: Pirátské plutí do EU čeří domácí vody. Politici tepou jejich návrh, nesouhlasí ani koaliční partner

Ředitel našeho institutu Vladimír Bartovic se vyjádřil pro web Lidovky.cz k podpoře většinového systému hlasování v Radě EU, ke které se přihlásila Pirátská strana. Podle Bartovice by většinové hlasování bylo možné minimálně v zahraničně politických otázkách.

Show more

ČT24: Covid-19 pandemic in Europe

Director of the EUROPEUM Institute for European Policy Vladimír Bartovic was a guest at ČT24 news broadcast. In the interview he commented on the global crisis caused by the coronavirus pandemic and the future development of the European integration.

Show more

ČT24: Epidemie covidu-19 v Evropě

Ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic byl hostem živého vysílání Událostí ČT24. Okomentoval celosvětovou krizi způsobenou koronavirovou pandemií a budoucí vývoj evropské integrace po ní.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org