DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Doporučení Národního konventu EU, týkající se přímo řízených programů a dalších nástrojů v novém víceletém finančním rámci, jsou k dispozici. Vypracovali je Zuzana Kasáková a Vladimír Bartovic z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM na základě diskuze, která proběhla 22. listopadu.

Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM byl jejím odborným garantem.

V současné době probíhá v Evropské unii debata o nastavení pravidel víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027. Evropská komise ve svém návrhu akcentovala podporu nových priorit EU a zároveň navýšila finanční prostředky na programy, které jsou přímo řízeny Komisí. S ohledem na omezenou velikost unijního rozpočtu se tento postup projevil ve snížení alokace na tradiční politiky EU – kohezní a společnou zemědělskou politiku. Návrh Evropské komise podporují čistí plátci, zatímco země střední, východní a jižní Evropy se zasazují o zachování dostatečné výše prostředků na tradiční politiky.

(...)

Nadcházející finanční perspektiva tak představuje tedy pro Českou republiku velkou výzvu, během které by se měli čeští žadatelé naučit obstát v evropské konkurenci, více a efektivněji využívat prostředky z přímo řízených programů a návratné finanční nástroje. Nové finanční období by tak mělo být vnímáno jako adaptace na nový model financování, které České republice umožní se lépe vypořádat se změnou svého postavení vůči unijnímu rozpočtu po roce 2027 než v opačném případě

Doporučení Národního konventu o EU

  1. Při stanovování priorit ve víceletém finančním rámci po roce 2021 by Česká republika měla plně využít synergie přímo řízených programů a kohezní a společné zemědělské politiky a vyvarovat se tak překryvů a duplicit.
  2. Česká republika by měla usilovat o vytvoření centralizační jednotky, která by využívala dosavadního know-how, odrážela nadrezortní povahu a disponovala dostatečnými personálními kapacitami. Tato jednotka by měla mimo jiné zajišťovat efektivní komunikaci a podporu potenciálním žadatelům, spravovat webovou platformu a sdílet příklady dobré praxe.
  3. Česká republika by měla zvážit možnost kofinancování přímo řízených programů za využití dobré praxe v programech LIFE a Kreativní Evropa a při zohlednění národních priorit.
  4. Za účelem zajištění větší míry čerpání prostředků z přímo řízených programů by Česká republika měla podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  5. Česká republika by měla usilovat o zatraktivnění využívání přímo řízených programů a finančních nástrojů jako formy financování projektů.

Celý dokument je k dispozici pomocí tlačítka PDF napravo.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #Víceletý finanční rámec

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org