Co je to think tank?

Výraz „think tank“ je ve společnosti poměrně hojně užívaným výrazem, který si mnozí spojují s politickým děním. Ne všichni si však dovedou představit, co přesně takový think tank je, k čemu slouží a co je hlavní náplní práce takovéto organizace.

Co je to think tank?

Think tanky jsou nevládní, nezávislé a nestranické instituce, korporace nebo jinak organizované skupiny zaměřující se na mezioborový výzkum s cílem poskytnutí odborného pohledu na danou problematiku co nejširší části společnosti. Mohou však být vázány i na politické a vládní subjekty. V obou případech napomáhají think tanky skrze svoji výzkumnou a socializační činnost upozorňovat na aktuální společenské i politické problémy, předkládat podněty k zamyšlení a otevírat prostor pro nové debaty. Do těch pak zapojují jak veřejné a politické činitele a akademickou obec, tak širokou veřejnost.

Think tanky vytvářejí důležitou platformu pro samotné vzdělání a vědění skrze poskytování nezabarvených a objektivních informací, čímž působí jako zprostředkovatelé doplňující akademickou a politickou sféru. Tyto sféry mohou být jinak pro běžnou společnost vzdálené. Akademické sféře se blíží díky plnohodnotnému výzkumu a politickou sféru doplňují jako expertní a externí poradci pro tvorbu politik. Think tanky tak napomáhají posílení demokratických hodnot státu i vývoje zdravé občanské společnosti.

Poprvé bylo označení think tank zaznamenáno v průběhu druhé světové války, a to v souvislosti s popisem bezpečného místa pro vytváření a diskutování bojových plánů a strategií. Ve druhé polovině století se však význam think tanku začal měnit a byl primárně spojován s označením amerických soukromých neziskových organizací pro výzkum politiky. Podobné instituce se následně začaly rozvíjet i v dalších částech světa. Na počátku 21. století se více než polovina všech think tanků nacházela v severní Americe a Evropě. Think tanky z různých zemích se však od sebe značně liší. Například německé think tanky jsou financovány státem a jsou často napojeny na politické strany nebo univerzity. Francouzské instituce jsou obdobně napojeny na vládu a jsou podřízeny politickým stranám.

K čemu think tanky slouží?

I přes rozmanitost současných think tanků je možné identifikovat společné charakteristiky těchto organizací. Think tanky se primárně snaží o zasvěcení co nejširší části veřejnosti do aktuálních politických a společenských témat, a to jak domácích, tak i zahraničních, stejně jako usilují o ovlivňování procesu tvorby politiky. Odborné a podložené výzkumy a další publikace, které think tanky tvoří mají za cíl pokročit v teoretické debatě a navrhovat řešení současných politických problémů.

Narozdíl od politických subjektů a akademické sféry mají think tanky větší přesah do veřejné sféry, a to především ve formě kultivace diskuse, vzdělávání, osvěty a advokacie. Aktivity think tanků jsou velice různorodé – nejenže se soustředí na publikování odborných výzkumů, analýz, článků a dalších dokumentů, ale také pořádají národní či mezinárodní konference, semináře, debaty nebo workshopy pro zainteresovanou část veřejnosti. Tento veřejný účel think tanků je důvodem jejich existence. Prostřednictvím svých aktivit informují a vzdělávají veřejnost a politickým aktérům napomáhají k vylepšování veřejných politik. Podle této rétoriky tak think tanky působí ve všeobecný prospěch společnosti, zvyšují totiž zájem jedinců o domácí i zahraniční dění.

V neposlední řadě mají think tanky společné to, že se jedná o instituce složené z expertů z různých oborů, kteří tvoří intelektuální základ těchto organizací. Odborné publikace jsou pak legitimním výsledkem práce think tanků.

Think Tanks and Civil Societies Program

Program Think Tanks and Civil Societies (TTCSP) Pensylvánské univerzity každoročně hodnotí a následně publikuje žebříček nejlepších think tanků z celého světa. Finální zpráva Go To Think Tank Index je výsledkem mezinárodního průzkumu mezi více než 7500 vědci, veřejnými a soukromými dárci, policymakery a novináři. Všichni tito aktéři se podílí na hodnocení a seřazení 6 600 think tanků z celého světa na základě 28 kritérií vyvinutých programem Think Tanks and Civil Society. 

#think tank #výzkum #společnost # politika #Go To Think Tank Index

Aneta Navrátilová
Komunikační specialistka


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org