Prague European Summit | "Nuclear energy must be part of the Green Deal." Ministers Lipavský and Síkela presented their priorities for the next European Commis

Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský and Minister of Industry and Trade Jozef Síkela delivered speeches at the 10th anniversary of the Prague European Summit. Both responded to the ever-changing challenges facing Europe and Russia's expanding aggression, while Minister Síkela stressed the need of economical transformation.

Show more

Prague European Summit | „Jádro musí být součástí Green Dealu.” Ministři Lipavský a Síkela na konferenci představili své priority pro příští Evropskou komisi

V rámci 10. výročí konference Prague European Summit vystoupili se svými projevy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Oba reagovali na stále se měnící výzvy, kterým Evropa musí čelit a rozpínající se agresi Ruska, ministr Síkela pak zdůraznil nutnost transformace ekonomiky.

Show more

Prague European Summit | Slovak President Čaputová warned against the rise of extremism and hatred on social media

Slovak President Zuzana Čaputová was the guest of honour at the 10th anniversary Prague European Summit. At the Czernin Palace, she received the traditional Vision for Europe Award from the Czech Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský.

Show more

Prague European Summit | Slovenská prezidentka Čaputová varovala před nárůstem extremismu a nenávisti na sociálních sítích

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vystoupila jako čestný host na jubilejním 10. ročníku konference Prague European Summit. V Černínském paláci z rukou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského převzala tradiční cenu Vize pro Evropu.

Show more

Internship in our Brussels office (FALL/WINTER 2024)

The EUROPEUM Brussels Office is offering an internship from September 2024 to January 2025. Find out more information below.

Show more

Stáže v naší bruselské kanceláři (PODZIM/ZIMA 2024)

Bruselská kancelář Institutu EUROPEUM nabízí stáže od září 2024 do ledna 2025. Více informací o nabídce najdete níže.

Show more

Election night on the results of the European Parliament elections

We invite you to the event organized by the European Parliament Office in the Czech Republic, EUROPEUM Institute for European Policy and STEM Institute for Empirical Research. The evening will include two debates on the evaluation of the European Parliament and what challenges await the new one and the European elections and the future of Europe. Speakers include former MEP Pavel Telička and Vendula Kazlauskas from the Association for International Affairs. More information and a detailed programe of the evening can be found below.

Show more

Volební noc k výsledkům voleb do Evropského parlamentu

Zveme Vás na akci pořádanou Kanceláří Evropského parlamentu v ČR, Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavem empirických výzkumů STEM. V rámci večera se uskuteční dvě debaty na téma Hodnocení Evropského parlamentu a jaké výzvy čekají ten nový a Eurovolby a budoucnost Evropy. Jako řečníci vystoupí například bývalý europoslanec Pavel Telička nebo Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky. Více informací a detailní program večera najdete dále v textu.

Show more

Policy paper | Here to stay, but in what form? Researching the potential of cross-border telework in the digital economy

The rapid uptake of telework, facilitated by digitalisation, has upset a system based on physical presence in the workplace in the EU. Especially since the pandemic, telework has become increasingly prevalent and an integral part of employees’ working and expectation patterns. Our research fellow Silke Maes covered this topic in her policy paper, highlighting the challenges and opportunities telework presents for cross-border coordination.

Show more

Policy paper | Zůstane, ale v jaké podobě? Výzkum potenciálu přeshraniční práce na dálku v digitální ekonomice

Rychlé rozšíření práce z domova, které podpořila digitalizace, narušilo systém založený na fyzické přítomnosti na pracovišti v zemích EU. Zejména od pandemie se práce na dálku stala stále běžnější. Naše výzkumná pracovnice Silke Maes se tomuto tématu věnovala ve svém policy paperu, v němž zdůraznila výzvy ale i příležitosti, které práce na dálku představuje pro přeshraniční koordinaci.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org