BLOG | The case of Lampedusa: A humanitarian crisis in the midst of a dilemma between EU solidarity and states’ sovereignty

In September 2023, Lampedusa, a small Italian island, faced an unprecedented surge in arrivals, sparking a heated debate within the EU. With conflicting perspectives from leaders like Ursula Von der Leyen, the focus has shifted from humanitarian aid to security concerns. This blog written by Nicolas Rouillard explores the complexities of the crisis, the divergent opinions, and the critical decisions ahead that could reshape Europe's approach to migration.

Show more

BLOG | Případ Lampedusy: humanitární krize uprostřed dilematu mezi solidaritou EU a suverenitou států

V září 2023 se Lampedusa, malý italský ostrov, potýkala s nebývalým nárůstem příchozích, což vyvolalo v EU bouřlivou debatu. Díky protichůdným názorům vedoucích představitelů, jako je například Ursula Von der Leyenová, se pozornost přesunula od humanitární pomoci k bezpečnostním obavám. Tento blog, jehož autorem je Nicolas Rouillard, se zabývá složitostí krize, rozdílnými názory a nadcházejícími zásadními rozhodnutími, která by mohla změnit přístup Evropy k migraci.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

A new policy paper, produced with the support of the Visegrad Fund project, analyses the views of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary on the further enlargement of the European Union. With the granting of candidate status to Moldova and Ukraine and the recognition of Georgia as a potential candidate in June 2022, the issue of reforming the EU accession process is becoming absolutely crucial and, in the context of the war in Ukraine, a divisive issue for the V4 countries. The authors of the publication are Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay and Marta Szpala.

Show more

Policy Paper | The Perception of Visegrad Group on Enlargement in light of the Russian War on Ukraine

Nový policy paper, který vzniknul za podpory projektu Visegrad Fund rozebírá pohled Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na další rozšiřování Evropské unie. S udělením statusu kandidáta na členství Moldavsku a Ukrajině a uznáním Gruzie jako potenciálního kandidáta v červnu 2022 se otázka reformy přístupového procesu do EU stává naprosto klíčovou a v kontextu války na Ukrajině je pro země V4 dělícím problémem. Autory publikace jsou Jana Juzová, Ferenc Németh, Tomáš Strážay a Marta Szpala.

Show more

Analysis | Gradual Integration Process: Towards Restoring Effectiveness And Credibility Of Eu Enlargement

Discussions on further changes to the enlargement methodology may reinforce the image of EU membership as a moving target with constantly changing rules, especially as the current methodology has still not been fully applied. Within the framework of the current methodology, the European Commission should develop a new strategy that would specify its approach to the gradual integration of (potential) candidates into the EU and the conditions governing this process. The 2018 Western Balkans Strategy set out initiatives, some of which are still valid today and can serve as the basis for a new enlargement strategy. Writes Jana Juzová, Senior Research Fellow.

Show more PDF

Analýza | Proces postupné integrace: Na cestě k obnovení účinnosti a důvěryhodnosti rozšíření EU

Diskuse o další změně metodiky rozšíření může posílit obraz členství v EU jako pohyblivého cíle s neustále se měnícími pravidly, zejména když současná metodika stále nebyla plně uplatněna. Evropská komise by měla v rámci stávající metodiky vytvořit novou strategii, která by konkrétně specifikovala její přístup k postupné integraci (potenciálních) kandidátů do EU a podmínky, jimiž se tento proces řídí. Strategie pro západní Balkán z roku 2018 stanovila iniciativy, z nichž některé jsou platné i dnes a mohou sloužit jako základ nové strategie rozšíření. Píše Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice.

Show more PDF

Internship in our Brussels office (spring/summer 2024)

The EUROPEUM Brussels Office is offering an internship from February 2024 to July 2024. More information about the offer can be found in the attached PDF file.

Show more

Stáž v naší bruselské kanceláři (jaro/léto 2024)

Bruselská kancelář Institutu EUROPEUM nabízí stáže od února do července 2024. Více informací o nabídce naleznete v přiloženém souboru PDF.

Show more

Stáž v týmu Green Europe

Tým Green Europe Institutu EUROPEUM zaměřující se na klimatickou změnu a zelenou transformaci hledá stážistu/ku! Jedná se o placenou stáž na 2 dny v týdnu po dobu 4-6 měsíců se začátkem v lednu 2024.

Show more

Report: Impact of the Russian war in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood

On October 25th, EUROPEUM’s Brussels Office under the representation of Think Visegrad Brussels and in cooperation with Fondation Robert Schuman organized an expert discussion titled “Impact of the Russian War in Ukraine on European Security Architecture and EU’s Eastern Neighborhood”. This discussion, which was held under the Chatham House rules, gathered 19 experts from think-tanks, EU institutions, NATO and diplomats from EU Member states.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org