Policy Paper | Barriers and benefits of energy communities in the European Union

Energy communities are an effective means to decentralize and renew our energy systems with sustainable solutions as they are usually based on renewable energy. They have already started emerging in 1970´s, yet there has been a significant increase in their development only in recent years, also in terms of their introduction into the EU legislation. Especially in Western and Northern European countries the concept already enjoys vast popularity. On the other hand, in Central and Eastern European countries (further referred to as CEE) energy communities are only beginning to emerge. The policy brief (based on literature and interviews with various stakeholders ) examines the benefits energy communities may bring, and more importantly, the main obstacles remaining in their way for greater evolution in the CEE region – and especially Visegrad countries (V4). As these initiatives progress, sharing the best practices will ensure the success of the community energy in the energy transition. Writes Alžbeta Gavalcová.

Show more

Policy Paper | Barriers and benefits of energy communities in the European Union

Energetické komunity jsou účinným prostředkem decentralizace a obnovy našich energetických systémů pomocí udržitelných řešení, protože jsou obvykle založeny na obnovitelné energii. Začaly se objevovat již v 70. letech 20. století, avšak k jejich výraznému rozvoji došlo až v posledních letech, a to i z hlediska jejich zavedení do legislativy EU. Zejména v zemích západní a severní Evropy se tato koncepce již těší velké oblibě. Naproti tomu v zemích střední a východní Evropy (dále jen SVE) se energetická společenství teprve začínají vytvářet. Tento politický brief (založený na literatuře a rozhovorech s různými zúčastněnými stranami ) zkoumá výhody, které mohou energetická společenství přinést, a především hlavní překážky, které jim stále stojí v cestě k většímu rozvoji v regionu střední a východní Evropy - a zejména v zemích Visegrádské skupiny (V4). Jak tyto iniciativy postupují, sdílení osvědčených postupů zajistí úspěch komunitní energetiky v energetickém přechodu. Píše Alžbeta Gavalcová.

Show more

Policy Paper | HOW TO PLAY THE DIGITAL POWER GAME WITH LIMITED MEANS Policy Principles for the Next European Commission

In the global competition for technological dominance, this policy brief sets out six principles for the next Commission on how to play the digital power game with limited resources. Despite the size of its market, the EU lacks common fiscal capacity, capital markets and labour market dynamics. Writes Silke Maes, Research Fellow at EUROPEUM Institute.

Show more

Policy Paper | HOW TO PLAY THE DIGITAL POWER GAME WITH LIMITED MEANS Policy Principles for the Next European Commission

Svět se nachází v horké fázi globální soutěže o nadvládu v nových technologiích. Pokud chce EU zůstat do budoucna konkurenceschopná, musí být více aktivní. Jak na to rozebírá náš nejnovější policy paper z pera výzkumné pracovnice Silke Maes. Navrhuje v něm šest konkrétních kroků pro novou Evropskou komisi vzešlou z voleb do EP v roce 2024.

Show more

POLICY PAPER | Resilience building in the V4 against disinformation about the Russian-Ukrainian war

The Visegrad countries are facing enormous Russian disinformation pressure aimed at breaking popular support for aid to Ukraine. If Ukraine were to lose Western support, it would most likely lose the war, which is why Russian disinformation aims to end this support. Writes Dorka Takatsy in her policy paper.

Show more PDF

POLICY PAPER | Resilience building in the V4 against disinformation about the Russian-Ukrainian war

Visegrádské země čelí obrovskému ruskému dezinformačnímu tlaku, jehož cílem je zlomit lidovou podporu pomoci Ukrajině. Pokud by Ukrajina ztratila podporu Západu, s největší pravděpodobností by prohrála válku, a proto je cílem ruských dezinformací tuto podporu ukončit. Píše Dorka Takácsy ve svém policy paperu.

Show more PDF

Think Tank Forum | Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes: Conclusions and recommendations

This policy brief summarizes the conclusions of the EU Enlargement Think-Tank Forum “Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes” organized in cooperation with Heinrich Böll Stiftung Prague Office and other partners.

Show more

Background Study | Minerals and Metals for the energy transition

On Thursday 8 September 2022, a briefing was held under the leadership of the European Climate Foundation and with the support of EUROPEUM Institute for European Policy, entitled: "Do we have enough minerals and metals to achieve energy transition and electromobility?". The briefing also produced a short background study on Minerals and Metals for Energy Transition.

Show more PDF

Empowering Serbian CSOs involved in the decarbonization process through the V4 experience

The project focuses on strengthening civil society organizations in Serbia towards more successful advocacy and enhanced participation in policymaking within the area of green transformation with a particular focus on coal phase-out.

Show more PDF

Posílení srbských organizací občanské společnosti zapojených do procesu dekarbonizace prostřednictvím zkušeností V4

Projekt se zaměřuje na posílení organizací občanské společnosti v Srbsku směrem k úspěšnějšímu prosazování zájmů a větší účasti na rozhodování. v oblasti zelené transformace se zvláštním zaměřením na postupné ukončení těžby uhlí.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org