Policy Brief | Preparing for EU35+: The View from Central Europe

Despite the historical support of EU enlargement policy by the Visegrad Four (V4), these Central European states are now faced with the challenge of reconciling their stances with the new realities of the process. As Ukraine and Moldova opened their accession negotiations, the EU seems to be torn on the questions associated with the future enlargement(s) - institutional reforms and changes within the EU budget. Transitioning from economic beneficiaries to potential contributors, the V4 states must evaluate the potential political and economic impacts of new members on both the EU and their domestic levels. Writes and proposes recommendations Vladislava Gubalova from GLOBSEC.

Show more

Policy Brief | Příprava na EU35+: Pohled ze střední Evropy

Navzdory historické podpoře politiky rozšiřování EU ze strany zemí Visegrádské čtyřky stojí tyto středoevropské státy před výzvou, jak sladit své postoje s novou realitou tohoto procesu. Vzhledem k tomu, že Ukrajina a Moldavsko zahájily přístupová jednání, je EU rozpolcena v otázkách spojených s budoucím rozšířením - institucionálními reformami a změnami v rámci rozpočtu EU. Při přechodu od ekonomických příjemců k potenciálním přispěvatelům musí státy V4 vyhodnotit potenciální politické a ekonomické dopady nových členů jak na EU, tak na své domácí úrovni. Píše Vladislava Gubalová z GLOBSEC.

Show more

Report | Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects

On April 18th, EUROPEUM’s Brussels Office in partnership with PISM Brussels Office under the Think Visegrad platform hosted a discussion titled “Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects”. This event was attended by 15 experts from think tanks and representatives of EU institutions.

Show more

Report | Regional Cooperation in Central Europe in the Aftermath of Russia’s War: Changes and Prospects

Dne 18. dubna 2024 uspořádala bruselská kancelář Institutu EUROPEUM ve spolupráci s bruselskou kanceláří Polského institutu mezinárodních vztahů (PISM) v rámci platformy Think Visegrad diskusi s názvem "Regionální spolupráce ve střední Evropě po válce s Ruskem: změny a vyhlídky". Této akce se zúčastnilo 15 odborníků z think tanků a zástupců institucí EU.

Show more

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Show more

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Show more

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

On 10 and 11 April 2024, Prague will host a two-day conference entitled "20 Years of Reuniting Europe's East and West", organised by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs as part of the Think Visegrad platform and the project (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) supported by the International Visegrad Fund and the European Commission. The programme will also include the second edition of the EU Enlargement Forum.

Show more

Think Visegrad conference - EU Enlargement Forum

Ve dnech 10. a 11. dubna 2024 se v Praze uskuteční dvoudenní konference s názvem "20 Years of Reuniting Europe's East and West", kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci platformy Think Visegrad a projektu (Re)uniting the East and West: Reflections on the 2004 EU enlargement (REWEU) podpořených Mezinárodním visegrádským fondem a Evropskou komisí. Součástí programu bude i druhý ročník EU Enlargement Forum.

Show more

TN.cz | Visegrad Group could unite over migration issue

The prime ministers of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary met in Prague to discuss the war in Ukraine and the future direction of the Visegrad Group. According to Viktor Daňek, deputy director of the EUROPEUM Institute, migration will be another possible common topic and Donald Tusk will become one of the most important politicians in Europe in the next years.

Show more

Newsletter 2023

Zde můžete najít všechny naše odeslané newslettery.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org