ČRo Plus: Czech Presidency Agenda

What of the Czech priorities can be achieved and what will be the biggest problem? Is there anything missing to reach a consensus among Member States on gas purchases? Our Senior Research Fellow Vít Havelka was a guest on Czech Radio Plus's Topic of the Day.

Show more

ČRo Plus: Agenda českého předsednictví

Co z českých priorit se může podařit a co bude naopak největší problém? Chybí něco k dosažení konsenzu mezi členskými státy ohledně nákupu plynu? Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka byl hostem pořadu Téma dne Českého rozhlasu Plus.

Show more

ČRo Plus: The European Union is preparing joint gas purchases. The summit has not yet produced an agreement on how to lower prices.

Our research fellow Zuzana Stuchlíková commented on the ongoing negotiations on the European summit to help further joint action towards Russia and European energy independence. What will the energy crisis mean for the incoming Czech presidency?

Show more

ČRo Plus: Evropská unie připravuje společné nákupy plynu. Summit ale zatím shodu tom, jak snížit ceny, nepřinesl.

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková v pořadu Odpolední Plus komentovala plánovaná jednání na poli evropského summitu, které mají pomoct dalšímu společnému postupu vůči Rusku a evropské energetické samostatnosti. Co bude energetická krize znamenat pro začínající české předsednictví?

Show more

ČRo Plus: The European Commission today recommended the candidacy of Ukraine and Moldova for EU membership

Jana Juzová, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute for European Policy, was a guest on this afternoon's broadcast of Czech Radio Plus, where she spoke about the EU candidate status of Ukraine and Moldova.

Show more

ČRo Plus: Evropská komise dnes doporučila kandidaturu Ukrajiny a Moldavska na členství v EU

Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, byla hostem dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus, kde mluvila o kandidátském statusu Ukrajiny a Moldavska do EU.

Show more

ČRo Plus: Ukraine's integration into the European Union and the role of the Presidency in these processes

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented for ČRo Plus on the Czech Republic's position as the presiding country in Ukraine's EU accession talks. In his commentary, he mentioned what is the decisive factor for the length of the accession talks and whether it is possible to change these procedures during the state of war.

Show more

ČRo Plus: Integrace Ukrajiny do Evropské unie a role předsednického státu v těchto procesech

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, komentoval pro ČRo Plus pozici České republiky jako předsedající země v přístupových rozhovorech Ukrajiny do EU. V rámci svého komentáře zmínil, co je rozhodujícím faktorem pro délku přístupových rozhovorů a zda je možné tyto postupy během válečného stavu změnit.

Show more

ČRo Evropa Plus: Czech Republic is ready for the EU Presidency, says analyst. The fact that there won't be a second Entropa is a good thing, he says

The Czech Republic will take over the six-month presidency of the Council of the European Union on 1 July. How is the Czech Presidency prepared for its task and how will it cope with the challenges posed by the Russian invasion of Ukraine? In an interview for ČRo, our senior research fellow Vít Havelka commented on the topic.

Show more

ČRo Evropa Plus: Česko je na předsednictví EU připraveno, tvrdí analytik. Že nebude druhá Entropa, je podle něj dobře

Česká republika se od 1. července ujme půlročního vedení v Radě Evropské unie. Jak je české předsednictví připraveno na svůj úkol a zvládne výzvy, které sebou přináší ruská invaze na Ukrajinu? V rozhovoru pro ČRo se k tématu vyjádřil náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Show more