Café Evropa online: Hungary and the EU - how are relations between Brussels and Budapest evolving?

We invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Hungary and the EU - how are relations between Brussels and Budapest evolving?". The debate will take place on 26 May at 17:30 online on our Facebook profile.

Show more

Café Evropa online: Maďarsko a EU – jak se vyvíjejí vztahy mezi Bruselem a Budapeští?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Maďarsko a EU – jak se vyvíjí vztahy mezi Bruselem a Budapeští?". Debata se uskuteční 26. května v 17:30 online na našem Facebookovém profilu.

Show more

Café Evropa in the regions: the future of forests in Vysočina - have we learned from the bark beetle calamity?

We would like to invite you to a debate within the Café Evropa series, this time on the topic "The future of forests in Vysočina - have we learned from the bark beetle calamity?". The debate will take place in person, in the Painted Hall, Museum of Vysočina Jihlava and will also be available to watch online on Facebook. Is the situation really so scary and what does the future hold for the forests of the Vysočina region? What is the current state of forest cover in different parts of the Vysočina region? What circumstances and causes have led to the current state - and which ones are man's fault? What are the consequences of the disaster for nature, wildlife and humans? Can any positives be found in the whole situation? Will our relationship with forests and landscapes change in the future?

Show more

Café Evropa v regionech: Budoucnost lesů na Vysočině – poučili jsme se z kůrovcové kalamity?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Budoucnost lesů na Vysočině – poučili jsme se z kůrovcové kalamity?". Debata se bude konat osobně, v Malovaném sále, Muzeum Vysočiny Jihlava a bude možné ji sledovat také online na Facebooku. Je situace opravdu tak děsivá a jaká čeká lesy Vysočiny budoucnost? Jaký je současný stav lesních porostů v různých částech Vysočiny? Jaké okolnosti a příčiny k současnému stavu vedly – a za které z nich může člověk? Jaké následky katastrofa má pro přírodu, zvěř i člověka? Lze na celé situaci najít i nějaká pozitiva? Změní se do budoucna náš vztah k lesům a krajině?

Show more

INVITATION: Café Evropa: 18 years of the Czech Republic in the EU - how has our EU membership matured?

We would like to invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic "18 years of the Czech Republic in the EU - how has our membership in the European Union grown?". This time the debate will take place in person during Europe Day on Střelecký ostrov in Prague, and will also be streamed on our Facebook page. What are the biggest benefits of the Czech Republic's EU membership? How has the Czech Republic changed since joining the EU and how do you assess its performance in the EU so far? And can the Czech presidency make a major contribution to improving the Czechs' understanding of how the EU works?

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa: 18 let Česka v EU – jak dospělo naše členství v Evropské unii?

Zveme vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "18 let Česka v EU – jak dospělo naše členství v Evropské unii?". Diskuze se tentokrát bude konat osobně v rámci Dne Evropy na Střeleckém ostrově v Praze, a bude také streamována na našem Facebooku. Co jsou největší přínosy členství Česka v EU? Jak se Česko změnilo od vstupu od EU a jak hodnotíte její dosavadní působení v EU? A může české předsednictví zásadním způsobem přispět k lepšímu povědomí Čechů o fungování EU?

Show more

INVITATION: Café Evropa online: The future of the Common Agricultural Policy - who will benefit from it?

We invite you to a debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "Café Evropa online: The future of the Common Agricultural Policy - who will benefit from it?". The debate will take place on 25 April at 17:30. Is the increasing support for organic farming a step in the right direction? How to set up eco-schemes for the period 2023-2027 to motivate farmers to farm sustainably?

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Budoucnost společné zemědělské politiky – kdo z ní bude profitovat?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Café Evropa online: Budoucnost společné zemědělské politiky – kdo z ní bude profitovat?". Debata se uskuteční 25. duben v 17:30. Je zvyšující se podpora ekologického zemědělství krok správným směrem? Jak nastavit ekoschémata pro období 2023-2027 tak, aby motivovala zemědělce hospodařit udržitelně?

Show more

INVITATION: Café Evropa online: The future of European energy - how to ensure stable and clean energy sources without Russia?

We would like to invite you to the Café Evropa debate on 21 March at 17:30 on the topic "The future of European energy - how to ensure stable and clean energy sources without Russia?". The Russian invasion of Ukraine has, among other things, further fuelled the question of energy security in the Czech Republic and the EU and the future of energy in our country. The current security situation points to the need to diversify energy sources as soon as possible, i.e. to secure energy supplies from different regions and countries in order to avoid excessive dependence on Russia. There are also views in the public debate that coal extraction could be temporarily increased, which would enable some countries to cover any shortfalls in resources. Is a complete or even partial halt of Russian gas supplies to the Czech Republic and the European Union a realistic option? What impact would this have on our energy security? How much further increase in energy prices can we expect in this case? How should EU countries react and help households and industry cope with the expected increase? Could a possible temporary increase in coal extraction mean a return to fossil fuels and the end of the EU's climate ambitions? Or could the current problematic situation further accelerate the energy transition?

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Budoucnost evropské energetiky – jak zajistit stabilní a čisté zdroje energie bez Ruska?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, která se uskuteční dne 21. března o 17:30, tentokrát na téma: "Budoucnost evropské energetiky – jak zajistit stabilní a čisté zdroje energie bez Ruska?". Ruská invaze na Ukrajinu mimo jiné ještě více rozdmýchala otázku o energetické bezpečnosti ČR a EU a o budoucnosti energetiky u nás. Současná bezpečnostní situace ukazuje na nutnost co nejdříve diverzifikovat energetické zdroje, tedy zabezpečit dodávky energií z různých regionů a zemí tak, aby se zamezilo přílišné závislosti na Rusku. Je úplné nebo i částečné zastavení ruských dodávek plynu do Česka a Evropské unie reálnou možností? Jaké dopady by to mělo na naší energetickou bezpečnost? Jak velký další růst cen energií můžeme v tomto případě očekávat? Jak by měly státy EU reagovat a pomoci domácnostem i průmyslu předpokládané zvýšení zvládnout? Může znamenat případné dočasné zvýšení těžby uhlí návrat k fosilním palivům a konec klimatických ambicí EU? Nebo může naopak aktuální problematická situace ještě více urychlit energetickou transformaci?

Show more