Hospodářské noviny | Sooner or later the Green Deal will hit our wallets and politicians are exploiting that fear. But it can't be stopped anymore

The Green Deal is becoming one of the main topics of the upcoming European Parliament elections. Candidate parties emphasize its importance and influence on future politics, with the expected changes affecting various sectors of the economy and the daily lives of citizens. In particular, the amendments to the rules for the ban on the sale of cars with internal combustion engines from 2035 and the upcoming ESG reporting, which could mean a significant administrative burden for medium-sized companies, are being discussed. The transformation towards green technologies brings both opportunities and challenges, and the outcome will depend on the skills and strength of individual negotiators in the coming negotiations. Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, discussed the topic in the Hospodářské noviny podcast.

Show more

Hospodářské noviny | Dříve či později zasáhne Green Deal naše peněženky a politici toho strachu zneužívají. Zastavit ho ale už nejde

Green Deal se stává jedním z hlavních témat blížících se voleb do Evropského parlamentu. Kandidující strany zdůrazňují jeho význam a vliv na budoucí politiku, přičemž očekávané změny zasáhnou různé sektory ekonomiky a každodenní život občanů. Diskutuje se zejména o úpravách pravidel pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 a o připravovaném ESG reportingu, který by mohl znamenat výraznou administrativní zátěž pro středně velké firmy. Transformace směrem k zeleným technologiím přináší příležitosti i výzvy, a výsledek bude záviset na dovednostech a síle jednotlivých vyjednávačů v nadcházejících jednáních. V podcastu Hospodářských novin o tématu mluvil zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

Hospodářské noviny | Who has the biggest influence in Brussels? EUROPEUM presents the ranking of Czech MEPs

MEPs who are running for re-election in the upcoming European Parliament elections emphasize their influence in Brussels and Strasbourg, as well as their ability to shape public opinion in the Czech Republic. The actual extent was examined by EUROPEUM Institute, which compiled a ranking of the influence of Czech MEPs based on a survey of 100 Czech EU experts. Vít Havelka from EUROPEUM Institute discussed this ranking in Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Kdo má největší vliv v Bruselu? EUROPEUM představuje žebříček českých europoslanců

Europoslanci, kteří se znovu ucházejí o místo v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, zdůrazňují svůj vliv v Bruselu a Štrasburku, ale i svou možnost ovlivňovat veřejné mínění v Česku. Skutečný rozsah zkoumal Institut EUROPEUM, který sestavil žebříček vlivu českých europoslanců na základě ankety mezi stovkou expertů na EU. Kritéria a výsledky popsal pro Hospodářské noviny Vít Havelka z Institutu EUROPEUM.

Show more

Hospodářské noviny | More than five million people will need to be retrained in the Czech Republic by 2030. Car industry will mainly face the problems

The Czech car industry is lagging behind the rest of Europe and the world. It may not be able to pick what to produce, but it has the opportunity to strengthen its competitiveness and resilience. However, it needs trained and educated employees, which are hard to find on the local labour market. So are we going to train the automotive workforce, strengthen the position of our strategic sector and promote a just transformation? Or are we going to continue to say that the transition to electric mobility does not concern us and that the Green Deal for Europe is to blame for increased unemployment? How to produce electric cars and remain competitive? Rebeka Hengalová, a researcher at EUROPEUM Institute, discusses this topic in her article for economic daily Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do roku 2030 bude v Česku potřeba přeškolit přes pět milionů lidí. Problémy budou mít hlavně automobilky

Český automobilový průmysl zaspává za vývojem zbytku Evropy a světa. Sice si nemůže příliš vybírat, co bude vyrábět, ale má možnost posílit svou konkurenceschopnost a odolnost. Potřebuje k tomu ovšem proškolené a vzdělané zaměstnance, které na místním trhu práce těžko najde. Budeme tedy proškolovat pracovníky automobilek, posilovat pozici našeho strategického odvětví a podporovat spravedlivou transformaci? Nebo budeme dál tvrdit, že se nás přechod na elektromobilitu netýká a za zvýšenou nezaměstnanost může Zelená dohoda pro Evropu? Jak vyrábět elektroauta a zůstat nadále konkurenceschopní? Tématem se ve svém článku zabývá Rebeka Hengalová výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show more

Hospodářské noviny | Czech lithium reserves could boost the automotive industry

The Czech Republic has vast reserves of lithium, a crucial resource for manufacturing batteries for electric vehicles. However, it lags behind in other aspects of the battery supply chain, such as production and recycling. And yet, these key industry sectors could potentially help in saving the local automotive industry. Jonathan Lyons, an analyst at the EUROPEUM Institute, further explored this issue and the potential benefits of lithium for the Czech economy in an article for Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | České zásoby lithia by mohly posílit automobilový průmysl

Česko má obrovské zásoby lithia, důležité suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů. V dalších krocích v dodavatelském řetězci baterií, jako je vlastní výroba a recyklace, ale zaostává. A přitom by právě tato odvětví mohla zachránit místní automobilový průmysl. O této problematice a možnostech, jak lithium může pomoci české ekonomice, a proč je toto odvětví zatím nedostatečně rozvinuté, napsal analytik Institutu EUROPEUM, Jonathan Lyons, pro Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do critics of the migration pact have a better solution?

Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute, commented on the current government's and opposition leader Andrej Babiš's stance on the migration pact for the newsletter Ředitelé Evropy of Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Mají kritici migračního paktu lepší řešení?

Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, pro newsletter Ředitelé Evropy Hospodářských novin okomentoval současné postoje vlády i Andreje Babiše k migračnímu paktu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org