Deník N: An explosive passenger is already waiting for the Czech train driver: how we will drive the EU legislative train

Our senior researchers Kateřina Davidová and Vít Havelka provided comments for an article in Deník N on what the government is facing and what role the presiding state has in the development of EU legislation.

Show more

Deník N: Na strojvůdce jménem Česko už čeká výbušný pasažér: jak budeme řídit legislativní vlak EU

Naši seniory výzkumní pracovníci Kateřina Davidová a Vít Havelka poskytli komentáře do článku Deníku N o tom, co vládu čeká a jakou roli má při vzniku unijní legislativy předsedající stát.

Show more

ČRo Plus: Czech Presidency Agenda

What of the Czech priorities can be achieved and what will be the biggest problem? Is there anything missing to reach a consensus among Member States on gas purchases? Our Senior Research Fellow Vít Havelka was a guest on Czech Radio Plus's Topic of the Day.

Show more

ČRo Plus: Agenda českého předsednictví

Co z českých priorit se může podařit a co bude naopak největší problém? Chybí něco k dosažení konsenzu mezi členskými státy ohledně nákupu plynu? Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka byl hostem pořadu Téma dne Českého rozhlasu Plus.

Show more

Radio Z: Czech EU Presidency: how will we influence the debate and what are our tasks?

Our Senior Fellow Vít Havelka appeared live on Radio Z to talk about the upcoming Czech Presidency of the Council of the EU. He answered how the Czech Republic will influence the debate and what challenges the Czech Republic will face during the Presidency.

Show more

Radio Z: České předsednictví v Radě EU: Jak budeme ovlivňovat diskuzi a jaké jsou naše úkoly?

Náš seniorní pracovník Vít Havelka vystoupil v živém vysílání Radio Z, kde mluvil o nadcházejícím českém předsednictví v Radě EU. Odpovídal na tom jak Česká Republika bude ovlivňovat diskuzi a jaké budou úkoly, kterým Česká republika během předsednictví bude čelit.

Show more

Hospodářské noviny: Remembering Havel: Government approves slogan and priorities for EU Presidency. What are they for?

Our senior research fellow, Vít Havelka, wrote OUTLOOK: 2022 Czech EU Council Presidency, which is mentioned in the article of Hospodářské noviny on the Czech EU Council Presidency.

Show more

Hospodářské noviny: Vzpomínka na Havla: Vláda schválila heslo i priority pro předsednictví EU. K čemu vůbec jsou?

Náš seniorní výzkumný pracovník, Vít Havelka, napsal OUTLOOK: 2022 České předsednictví Rady EU, který je zmiňovaný v článku Hospodářských novin o předsednictví České republiky v Radě EU.

Show more

OUTLOOK: 2022 Czech presidency of the Council of the EU

Our senior research fellow Vít Havelka has written an OUTLOOK entitled "2022 Czech Presidency of the Council of the EU", where he analyses the future course of the Czech Presidency and the biggest challenges. In his paper, he focuses on two levels of the Presidency's work, namely the political and legislative agenda.

Show more PDF

OUTLOOK: 2022 České předsednictví Rady EU

Náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka napsal OUTLOOK s názvem "2022 České předsednictví Rady EU", kde rozebírá budoucí průběh předsednictví České republiky a analyzuje největší výzvy. Ve své práci se zaměřuje na dvě roviny práce předsednictví, a to na politickou a legislativní agendu.

Show more PDF