TV Nova | Emmanuel Macron's turnaround: taking a swipe at the Kremlin and not ruling out the deployment of troops in Ukraine

Is Emmanuel Macron becoming a watchdog in relation to Russia? Will his statements be backed up by his actions? Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented for TV Nova on the evolution of positions towards Ukraine from president Emmanuel Macron.

Zjistit více

TV Nova | Obrat Emmanuela Macrona: opřel se do Kremlu, nevyloučil ani nasazení pozemních jednotek na Ukrajině

Stává se Emmanuel Macron jestřábem ve vztahu k Rusku? Budou jeho prohlášení podpořena i činy? Vývoj pozic a postojů Francie i prezidenta Emmanuela Macrona komentoval pro TV Nova výkonný ředitel Institutu pro Evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek.

Zjistit více

TN.cz | Macron's visit to Prague: Nuclear energy and European security on the agenda

French President Emmanuel Macron visited Prague on Tuesday, met with Czech President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, and briefly visited the Czech-French Nuclear Forum. Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute, discussed the programme of the state visit and its impact on the Czech Republic in an interview for TN.cz.

Zjistit více

TN.cz | Návštěva Macrona v Praze: Na pořadu dne jaderná energie i evropská bezpečnost

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštívil v úterý Prahu, setkal se s českým prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Petrem Fialou, krátce navštívil i česko-francouzské jaderné fórum. Program státní návštěvy a její vliv rozebral v rozhovoru pro TN.cz výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Zjistit více

ČRo Plus | Macron came to Prague to discuss building nuclear blocks in Dukovany

French President Emmanuel Macron arrived in Prague to meet with Czech officials. The main topic of the discussion is the construction of a new block of the Dukovany nuclear power plant, which has drawn interest from both the French state company EDF and the Korean KHNP. Amongst the main topics is also support for Ukraine and the issue of new ammunition. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, spoke about Macron's visit for ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo Plus | Macron do Prahy přijel jednat o otázce výstavby jaderných bloků v Dukovanech

Francouzský prezident Emmanuel Macron přijel do Prahy jednat s českými představiteli. Hlavním tématem je otázka stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, o kterou projevily zájem jak francouzská státní společnost EDF, tak korejská KHNP. Diskutovat bude i o podpoře Ukrajiny a otázce nové munice. Motivy Macronovy návštěvy pro ČRo Plus popsal zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, Viktor Daněk.

Zjistit více

National Convention on the EU | Background material: The European Political Community and its future potential

Our Senior Research Fellow Jana Juzová, Associate Research Fellow Zuzana Kasáková and Head of the Brussels Office Žiga Faktor prepared the background material for the roundtable of the National Convention on the EU. The topic is "The European Political Community and its future potential". Three main questions are put to the roundtable: What potential does the European Political Community offer and how can it complement existing platforms and processes? In which areas of cooperation does the platform have the greatest potential and what should it focus on? What format and modus operandi would be most beneficial for the Platform to fulfil its purpose?

Zjistit více

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová, výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a vedoucí Bruselské kanceláře Žiga Faktor zpracovali podkladový materiál ke kulatému stolu Národního konventu o EU. Téma kulatého stolu je "Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál". Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jaký potenciál Evropské politické společenství nabízí a jak může doplnit již existující platformy a procesy? V jakých oblastech spolupráce má platforma největší potenciál a na jaké by se měla zaměřovat? Jaký formát a způsob fungování platformy by byl nejpřínosnější pro naplnění jejího účelu?

Zjistit více

E15: Macron's European Political Community can help in the energy crisis

What will the first meeting of the European Political Community bring? Will it be possible for the Community to function without formal processes and institutions? And will the meetings have any real results? Representatives from more than 40 countries, including non-EU countries, gathered at Prague Castle to discuss the most important issues of the day. An article for E15 was written by Žiga Faktor, head of our Brussels office.

Zjistit více

E15: Macronovo Evropské politické společenství může pomoci v energetické krizi

Co přinese první setkání Evropského politického společenství? Bude možné, aby společenství fungovalo bez formálních procesů a institucí? A budou mít zasedání nějaké reálné výsledky? Na Pražském hradě se sešli zástupci více než 40 zemí, včetně zemí mimo EU, aby jednali o současných nejdůležitějších otázkách. Článek pro deník E15 napsal vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org