ČT24 | The European Parliament approved new migration rules

The package consists of ten legislative proposals. Its support was by no means certain, with the fractions counting every vote. What demands does this comprehensive package place on the Member States? And does the package contain mandatory quotas, as the Czech opposition claims? Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented on the approval process of the new legislative package for ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Europoslanci schválili nová migrační pravidla

Balíček tvoří hned deset legislativních návrhů. Jeho podpora vůbec nebyla jistá, frakce počítaly každý hlas. V čem bylo jednání důležité? Jaké nároky tento komplexní balíček na státy klade? A obsahuje balíček povinné kvóty, jak tvrdí tuzemská opozice? Průběh a obsah nově schváleného legislativního balíčku pro ČT24 komentoval zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČT24 | The role of MEPs in the eyes of Czech citizens

Interest in the European Parliament elections remains low, and increased turnout is not expected this year either. The Czech perception of the European Union is partly shaped by political expressions, influencing a rather eurosceptic public perception. Although Czech MEPs have the potential to contribute significantly within the Parliament, the public has only limited awareness of their work and influence. Speculations about future positions within the ECR faction and possible commissioner positions are still premature. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, opened these topics on the evening broadcast 90’ on ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Role europoslanců v očích obyvatel Česka

Zájem o volby do Evropského parlamentu zůstává nízký a ani letos se neočekává zvýšená účast. Český obraz Evropské unie je částečně formován politickými vyjádřeními, což ovlivňuje spíše euroskeptické veřejné mínění. Ačkoliv čeští poslanci mají potenciál významně přispívat v rámci Parlamentu, veřejnost má o jejich práci a vlivu jen omezené povědomí. Spekulace ohledně budoucích postů v rámci frakce Evropských konzervativců a reformistů i možných pozic v Komisi jsou stále předčasné. O těchto tématech mluvil Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, v pořadu 90’ na ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Candidates for the European Parliament elections

Historically, there has been relatively low interest in elections to the European Parliament, and the same is likely to be true this year. In the Czech Republic and Slovakia, this interest is the lowest compared to other European countries. The main reason for this is the long-neglected debate on the European Union in the Czech Republic. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the issue and European elections for ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Kandidátky pro volby do Evropského parlamentu

O volby do Evropského parlamentu je historicky poměrně malý zájem, ani letos se neočekává zvýšená účast. V Česku a na Slovensku je navíc tento zájem nejnižší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Mezi hlavní důvody patří například dlouhodobě zanedbaná debata o Evropské unii. O evropských volbách a této problematice mluvil na ČT24 zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

168 hodin | Czech and Slovak relations at freezing point

Due to the pro-Russian positions of Slovak Prime Minister Robert Fico, the Czech cabinet suspended the intergovernmental consultations. Does this turn the former brothers into enemies? Nonetheless, this is not the first time that relations between these two nations, that used to share a common state once, have frozen. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the topic in an investigative piece for 168 hodin broadcast by Czech Television.

Zjistit více

168 hodin | Česko-slovenské vztahy na bodu mrazu

Kvůli proruským postojům slovenského premiéra Roberta Fica vláda Petra Fialy přerušila mezivládní konzultace. Dělá to z někdejších bratrů nepřátele? Není to přitom poprvé, co se vztahy mezi národy, které dřív spojoval společný stát, zamrzly. Téma pro pořad 168 hodin České televize komentoval zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Zjistit více

ČT24 | Nuclear Forum and EU Summit in Brussels

Support for Ukraine, the situation in Gaza, agricultural policy and other - topics of this month's EU summit in Brussels. What will be the most pressing topics? What will the EU say about the situation in Gaza, will it adjust the demands on agriculture and negotiate the freezing of Russian funds? Vít Havelka, an analyst at EUROPEUM Institute, commented on the topics for ČT24.

Zjistit více

ČT24 | Jaderné fórum a summit EU v Bruselu

Podpora Ukrajiny, situace v Gaze, zemědělská politika a další - seznam témat pro summit EU v Bruselu. Jakým tématům lídři dávají nejvyšší důležitost? Vyjádří se Evropská unie k situaci v Gaze, upraví se požadavky v oblasti zemědělství, projedná se zmražení ruských fondů? Témata summitu komentoval pro ČT24 analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org