ČT24: Candidate country status for Ukraine and Moldova

Ukrainian and Moldovan candidacy. What do these countries have to fulfill in order to be admitted to the EU? Is there political will among the Member States to accept new members into the EU? Is the granting of candidate status to Ukraine and Moldova also a symbolic gesture toward Russia? Our senior researcher Jana Juzová answers these questions in the studio of ČT24.

Zjistit více

ČT24: Status kandidátské země pro Ukrajinu a Moldavsko

Ukrajinská a moldavská kandidatura. Co vše musí tyto země splnit, aby byly přijaty do EU? Je politická vůle mezi členskými státy přijmout nové členy do EU? Je udělení kandidátského statusu Ukrajině potažmo Moldavsku symbolikou i směrem k Rusku? Na tyto otázky odpovídá naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová ve studiu ČT24.

Zjistit více

ČT24: EU to grant candidate status to Ukraine

Jana Juzová, our senior researcher, commented for ČT24 on Ukraine's accession process to the European Union. In the interview she mentioned the impact of Ukraine's accession to the EU structures, the role of the ongoing war in the accession talks and the long-term outlook not only for Ukraine but also for other member states.

Zjistit více

ČT24: EU o udělení kandidátského statusu Ukrajině

Jana Juzová, naše seniorní výzkumná pracovnice, komentovala pro ČT24 přijímací proces Ukrajiny do Evropské unie. V rozhovoru zmínila dopady vstupu Ukrajiny do struktur EU, roli probíhající války v přístupových rozhovorech či dlouhodobý výhled nejen pro Ukrajinu, ale i pro ostatní členské státy.

Zjistit více

ČT24: EC to recommend Ukraine's EU candidacy

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented for Czech Television on Ukraine's accession negotiations to the EU, whether it meets the requirements and how the other countries seeking accession are doing.

Zjistit více

ČT24: EK doporučí kandidaturu Ukrajiny do EU

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, komentoval pro Českou televizi přístupová jednání Ukrajiny do EU, zda splňuje požadavky a jak na tom jsou ostatní státy, které o vstup usilují.

Zjistit více

ČT24: Preparations for the Czech EU Presidency

Vít Havelka, a research fellow at the Europeum Institute, spoke on ČT24's Studia programme about preparations for the Czech EU Presidency, which begins in July. Havelka's main focus is on the change in the role of the presidency from 2009. Now it is mainly about negotiating new European legislation than it was before. Furthermore, he also presented the direction of the Czech Republic in the legislative process and mentioned political priorities, where one of the main topics will be the war in Ukraine.

Zjistit více

ČT24: Přípravy na české předsednictví EU

Výzkumný pracovník Institutu Europeum Vít Havelka hovořil v pořadu Studia ČT24 o přípravách na české předsednictví EU, které začíná v červenci. Hlavní důraz Havelka klad na změnu role předsednictví od roku 2009. Nyní se totiž jedná zejména o vyjednávání o nové evropské legislativě, než tomu bylo dříve. Dále také představil směr České republiky v legislativním procesu a zmínil politické priority, kde jedním z hlavních témat bude válka na Ukrajině.

Zjistit více

Studio ČT24: Abolishing the anti-coronavirus measures in Italy

Our Associate Research, Alexandr Lagazzi, gave an interview to ČT24 on the end of COVID passports in Italy. The liberalization that is now coming to the Mediterranean has not escaped Italy. During the interview, Alexandr Lagazzi mentioned the COVID measures that still apply and also those that are already being abolished. In addition to the measures concerning covid passports, the restrictions on respirators were also mentioned at the interview.

Zjistit více

Studio ČT24: Uvolňování protikoronavirových opatření v Itálii

Náš výzkumný spolupracovník, Alexandr Lagazzi, poskytl rozhor studiu ČT24 na téma konec covidpasů v Itálii. Rozvolnění, které nyní přichází i do středomoří se nevyhlo ani Itálii. Alexandr Lagazzi v rozhovoru uvedl protikoronová opatření, která jsou stále platná a naopak i ty, která se již ruší. Mimo opatření týkající se covidpasů, zazněly v rozhovoru i restrikce ohledně respirátorů.

Zjistit více