Policy Paper | Securing Europe’s Lithium Future: The Cinovec project and sustainable lithium mining

The EU's proactive stance, introduced in the Critical Raw Material Strategy and later Critical Raw Materials Act (CRMA), drives the EU approach to secure the supply of European/domestic critical raw materials for EV battery production. The Cinovec project has a large economic potential as it enhances the ability to secure domestic and regional supply of lithium, which is otherwise very geographically concentrated outside of Europe. Europe relies on a handful of countries, particularly China, for the import of lithium for the production of EV batteries.

Zjistit více

Policy paper | Zajištění lithiové budoucnosti Evropy: Projekt Cinovec a udržitelná těžba lithia

Proaktivní postoj EU, který představila ve strategii pro kritické suroviny a později v aktu o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act - CRMA), je hnací silou přístupu Unie k zajištění dodávek těchto surovin pro výrobu baterií pro elektromobily. Projekt Cínovec má v Česku velký ekonomický potenciál, protože zvyšuje schopnost zajistit domácí a regionální dodávky lithia, které jsou jinak geograficky koncentrované mimo Evropu. Ta je na dovozu lithia pro výrobu baterií pro elektromobily závislá na několika málo zemích, zejména na Číně.

Zjistit více

Policy Paper | Enhancing Governance, Stakeholder Involvement, and Communication in Czech Recovery Planning: Strategic Lessons for Ukraine

Can Ukraine take lessons from the Czech approach to the recovery plan? Alina Boiko focuses on the Czech implementation of the Recovery and Resilience Plan, which could help the Ukrainian authorities improve their ability to implement new policies.

Zjistit více

Policy Paper | Zlepšení řízení, účasti subjektů a komunikace v rámci českého plánování obnovy: Strategické lekce pro Ukrajinu

Může si Ukrajina vzít poučení od českého přístupu k plánu obnovy? Alina Boiko se ve svém textu zaměřuje na českou implementaci Plánu pro oživení a odolnost, která by mohla pomoci ukrajinským autoritám zlepšit jejich schopnost implementovat nové politické zásady.

Zjistit více

Policy Paper | The Strategic Culture of the European Union in the Sahel EU-initiatives in Niger

The Sahel faces interconnected challenges like poverty, food insecurity, conflicts, terrorism, and climate change. Recent military coups indicate ongoing political instability. Europe, concerned for over a decade, recognizes potential threats to its security, leading the European Union to actively address the region's issues through a comprehensive approach. Writes Hanga Horváth-Sántha, Research Fellow at the Hungarian Institute of International Affairs (HIIA).

Zjistit více

Policy Paper | Strategická kultura Evropské unie v Sahelu Iniciativy EU v Nigeru

Sahel se potýká se vzájemně propojenými problémy, jako jsou chudoba, nedostatek potravin, konflikty, terorismus a změna klimatu. Nedávné vojenské převraty naznačují přetrvávající politickou nestabilitu. Evropa, která je znepokojena již více než deset let, si uvědomuje potenciální hrozby pro svou bezpečnost, což vede Evropskou unii k aktivnímu řešení problémů tohoto regionu prostřednictvím komplexního přístupu. Píše Hanga Horváth-Sántha, výzkumná pracovnice Maďarského institutu mezinárodních vztahů (HIIA).

Zjistit více

Policy Paper | Will the future of the EU be driven top-down or bottom up?

Read the article by Markéta Pekarčíková, who has written a policy paper on possible approaches and proposals that the European Union could follow or at least be inspired by. It provides a theoretical perspective on the future of the European Union as perceived by the previous European Commission under the leadership of Jean-Claude Juncker. The EU27 was to decide its future by 2025.

Zjistit více

Policy Paper | Bude budoucnost EU řízena shora dolů nebo zdola nahoru?

Přečtěte si článek Markéty Pekarčíkové, která napsala policy paper, který se zabývá možnými přístupy a návrhy, které by Evropská unie mohla následovat nebo se jimi alespoň inspirovat. Poskytuje teoretický pohled na budoucnost Evropské unie, jak ji vnímala předchozí Evropská komise pod vedením Jeana-Clauda Junckera. Evropská sedmadvacítka měla o své budoucnosti rozhodnout do roku 2025.

Zjistit více

Policy Paper | Overcoming barriers to unlock potential for a Just Transition in Czechia

The energy transition focuses on the swift and full decarbonization of our economies by moving away from fossil fuels such as coal, natural gas and oil towards carbon-free and preferably renewable energy sources such as wind, solar, geothermal, bioenergy and hydropower. The global community agreed to limiting the global average temperature to 1.5C to prevent worsening of potentially irreversible effects of climate change. Writes Jonathan Lyons.

Zjistit více

Policy Paper | Překonání překážek pro uvolnění potenciálu spravedlivého přechodu v Česku

Energetický přechod se zaměřuje na rychlou a úplnou dekarbonizaci našich ekonomik odklonem od fosilních paliv, jako je uhlí, zemní plyn a ropa, směrem k bezuhlíkovým a pokud možno obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná, solární, geotermální, bioenergie a vodní energie. Světové společenství se dohodlo na omezení průměrné globální teploty na 1,5C, aby se zabránilo zhoršení potenciálně nevratných dopadů změny klimatu. Píše Jonathan Lyons.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org