TN.cz | Report on the EU internal market has a huge importance for Czechia

During the recent summit, politicians came to discuss key issues regarding the situation in Ukraine, the Middle East, relations with Turkey, and the competitiveness of the European Union against the United States and China. Executive Director of the EUROPEUM Institute, Martin Vokálek, provided commentary for TN.cz. According to him, it is crucial for Czech politicians and diplomats to be actively engaged in these discussions.

Zjistit více

TN.cz | Zprávu o evropském vnitřním trhu představená na summitu je pro Česko klíčová

V průběhu nedávného summitu v Bruselu politici diskutovali o klíčových otázkách týkajících se situace na Ukrajině, Blízkém východě, vztahů s Tureckem a konkurenceschopnosti Evropské unie vůči USA a Číně. Podle ředitele Institutu EUROPEUM Martina Vokálka je důležité, aby čeští politici a diplomaté byli při těchto diskusích aktivní. Komentář poskytl TN.cz.

Zjistit více

CALL FOR APPLICATIONS- internships at Prague European Summit 2024

Are you interested in the European Union and the future of the European continent? Do you want to work in an international team and gain experience in organising events at the highest political level? Apply by 10 May and get a unique experience organising the Prague European Summit conference.

Zjistit více

Výběrové řízení - stážisté na Prague European Summit 2024

Zajímáte se o záležitosti Evropské unie? Chcete pracovat v mezinárodním týmu a získat zkušenost z organizace akce na nejvyšší politické úrovni? Přihlaste se do 10. května a načerpejte jedinečné zkušenosti při organizaci této konference.

Zjistit více

Dvacet minut Radiožurnálu | Summit in Brussels: Ukraine needs investment in offensive capabilities

At Brussels, on April 17th and 18th, an extraordinary summit of European Union took place. Originally it was intended to focus on enhancing the bloc's competitiveness, but the agenda of the meeting shifted towards discussing military support for Ukraine, and the situation in the Middle East. Viktor Daněk, deputy director of the Institute of European Policy EUROPEUM provided analysis on the topic for a daily episode of Dvacet minut Radiožurnálu.

Zjistit více

Dvacet minut Radiožurnálu | Summit v Bruselu: Ukrajina potřebuje investice do útočných kapacit

V Bruselu se 17. a 18. dubna konal mimořádný summit členských států Evropské unie, který se měl původně zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti bloku. Témata setkání politiků se však stočila také k vojenské podpoře Ukrajiny a situaci na Blízkém východě. Pro Dvacet minut Radiožurnálu analyzoval zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Viktor Daněk.

Zjistit více

TA3 | Results of the extraordinary summit in Brussels

At the extraordinary summit of European Council in Brussels, the original economic debates quickly turned to serious geopolitical issues, such as the extension of sanctions against Iran and the strengthening of Ukrainian air defenses. However, as pointed out by Vít Havelka for Slovakian TA3, an analyst at the EUROPEUM Institute, there is no fundamental shift in the EU's approach to countries such as Russia, Israel or Iran.

Zjistit více

TA3 | Výsledky mimořádného summitu v Bruselu

Na mimořádném summitu evropských lídrů v Bruselu se původní ekonomické debaty rychle obrátily k závažným geopolitickým otázkám, jako je rozšíření sankcí vůči Íránu a posílení ukrajinské vzdušné obrany. Jak však pro TA3 podotýká Vít Havelka, analytik Institutu EUROPEUM, zřejmě nedochází k zásadnímu zlomu v přístupu EU k zemím jako Rusko, Izrael či Írán.

Zjistit více

RTVS | Extraordinary Summit in Brussels

The extraordinary summit in Brussels is focusing on competitiveness and the EU's strategic agenda, including the strengthening of the single market, Turkey-EU relations, Ukraine and Israel. Žiga Faktor, head of the Brussels office and deputy director of EUROPEUM Institute, commented on this for Slovak RTVS.

Zjistit více

RTVS | Mimořádný summit v Bruselu

Aktuální mimořádný summit v Bruselu se věnuje především konkurenceschopnosti a strategické agendě EU. Bude se projednávat posílení jednotného trhu, vztahy Turecko-EU, Ukrajina a Izrael. K tématům se pro RTVS vyjádřil vedoucí bruselské kanceláře a zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Žiga Faktor.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org