Roundtable report | Monitoring of the EU’s Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

On 17th of January 2023, the EUROPEUM Institute for European Policy organised a closed roundtable discussion titled Monitoring of the EU’s Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space. The discussion was held under the Chatham House Rule and attended by experts on the EU’s green policies and disinformation from think-tank communities and academia as well as by journalists who regularly comment on these topics. The event was moderated by Žiga Faktor, EUROPEUM’s Head of the Brussels Office. A short report from the discussion was prepared by our junior researcher and project manager Tatiana Mindeková.

Zjistit více

Roundtable report | Monitorování ekologických politik EU: Vnímání a narativy v českém a slovenském informačním prostoru

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádal 17. ledna 2023 uzavřený kulatý stůl s názvem Monitoring zelených politik EU: Vnímání a narativy v českém a slovenském informačním prostoru. Diskuse se konala podle pravidel Chatham House a zúčastnili se jí odborníci na zelené politiky EU a dezinformace z řad think-tanků a akademické obce a novináři, kteří se k těmto tématům pravidelně vyjadřují. Akci moderoval Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře EUROPEUM. Krátký report z diskuze připravila naše juniorní výzkumná pracovnice a projektová manažerka Tatiana Mindeková.

Zjistit více

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Disinformation and foreign interference have been concerns in global politics for centuries, but social media algorithms have made the current threat more dire as they amplify content based on human frailties such as our obsession with negativity and outrage. Russian interference in the 2016 US federal election and other elections and referenda in at least twenty countries between November 2016 and April 2019, including the Brexit referendum, the French and German elections, and the Ukrainian power grid cyber-attacks, have highlighted the potential for foreign governments to alter the results of an election or undermine democracies using social media and other means. Writes Jakub Ferenčík in his last EU MONITOR.

Zjistit více PDF

EU MONITOR | THREE RESPONSES TO DISINFORMATION IN THE EUROPEAN UNION

Dezinformace a zahraniční vměšování jsou v globální politice problémem již po staletí, ale současná hrozba je díky algoritmům sociálních médií ještě hrozivější, protože posilují obsah založený na lidských slabostech, jako je naše posedlost negativitou a rozhořčením. Ruské zásahy do federálních voleb v USA v roce 2016 a dalších voleb a referend v nejméně dvaceti zemích v období od listopadu 2016 do dubna 2019, včetně referenda o brexitu, francouzských a německých voleb a kybernetických útoků na ukrajinskou energetickou síť, poukázaly na potenciál zahraničních vlád změnit výsledky voleb nebo podkopat demokracie pomocí sociálních médií a dalších prostředků. Píše Jakub Ferenčík ve svém posledním EU MONITORu.

Zjistit více PDF

iDNES: The EU will turn off your appliances. Lies about the Green Deal have taken over the internet in the Czech Republic

Our junior researcher Tatiana Mindeková conducted an analysis of the narratives around the Green Deal in the Czech and Slovak information scene. What kind of misinformation about the EU climate policy is being voiced in mainstream and alternative media? Tatiana Mindeková commented on the results of her research for iDNES.cz.

Zjistit více

iDNES: EU vám vypne spotřebiče. Lži o Green Dealu ovládly internet v Česku

Naše juniorní výzkumná pracovnice Tatiana Mindeková vypracovala analýzu, ve které se věnuje narativům ohledně Zelené dohody na české a slovenské informační scéně. Jaké dezinformace týkající se klimatické politiky Evropské unie zaznívají v mainstreamových i alternativních médiích? Výsledky svého zkoumání Tatiana Mindeková komentovala pro iDNES.cz.

Zjistit více

Report | Monitoring of the EU's Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

The European Green Deal is the core of the current climate strategy of the European Union, which has set the goal of making Europe a carbon-neutral continent by 2050. In an effort to monitor and counter disinformation narratives about the deal, IRI's Beacon project launched an initiative called the “European Green Deal: Mapping perceptions in Central and Eastern Europe,” in which six partner organizations studied how the deal is perceived in Bulgaria, Czechia, Poland, Romania, and Slovakia. Our project manager and juniour researcher, Tatiana Mindeková, analyzed narratives spread about the Green Deal and the EU’s green policies through Czech chain emails as well as through selected mainstream media and websites known for spreading disinformation.

Zjistit více PDF

Report | Monitoring of the EU's Green Policies: Perceptions and Narratives in the Czech and Slovak Information Space

Evropská zelená dohoda je jádrem současné klimatické strategie EU, která si stanovila za cíl učinit z Evropy do roku 2050 uhlíkově neutrální zemi. Ve snaze monitorovat a potírat dezinformační narativy o Zelené dohodě zahájil Beacon project vedený International Republican Institute iniciativu nazvanou "European Green Deal: Mapping perceptions in Central and Eastern Europe", v jejímž rámci šest partnerských organizací zkoumalo, jak je dohoda vnímána v Bulharsku, Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Naše projektová manažerka a juniorská výzkumnice Tatiana Mindeková analyzovala narativy šířené o Zelené dohodě a zelené politice EU prostřednictvím českých řetězových e-mailů i vybraných mainstreamových médií a webových stránek známých šířením dezinformací.

Zjistit více PDF

EU MONITOR | Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: What’s Next?

Helena Truchlá, Director of Czech Interests in the EU, and Michal Hrubý, our Research Fellow, wrote the EU monitor "Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: what's next?", in which she discusses the current energy crisis during the Czech Presidency.

Zjistit více PDF

EU MONITOR | Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: What’s Next?

Helena Truchlá, ředitelka Českých zájmů v EU a Michal Hrubý, naše výzkumný pracovník, napsali EU monitor "Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: What’s Next?", ve kterém probírají současnou energetickou krizi, která probíhá během českého předsednictví.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org