EU MONITOR: Recharging the Czech EU Presidency

Czechia will enter its second round of the EU Presidency on the 1st of July. Despite the ongoing major shift toward e-mobility across the EU, no strong commitments are coming from the Czech government. The widely accepted milestone of 2035 for phasing-out the sales of new non-zero-emission cars is still perceived by many local policy-makers as unrealistic. Michal Hrubý, a research fellow at the Institute for European Policy, writes in his EU Monitor.

Zjistit více PDF

EU MONITOR: Recharging the Czech EU Presidency

Česko vstoupí 1. července do druhého kola předsednictví EU. Navzdory probíhajícímu významnému posunu směrem k e-mobilitě v celé EU nepřicházejí ze strany české vlády žádné silné závazky. Všeobecně přijímaný milník pro postupné ukončení prodeje nových automobilů s nenulovými emisemi do roku 2035 je mnoha místními politiky stále vnímán jako nereálný. Píše Michal Hrubý, výzkumný pracovník Insititutu pro evropskou politiku EUROPEUM ve svém EU Monitoru.

Zjistit více PDF

EU MONITOR: The European Union’s Position Toward Ukraine’s EU Membership

Jakub Ferenčík wrote the EU Monitor on "The EU's stance on Ukraine's EU membership", where he discusses Ukraine's potential membership in the EU. Ferenčík also discusses the process of transitioning to EU membership and compares it to a similar process faced by some other countries, notably Serbia. In his work, the author discusses some of the factors of the transition process, from subscribing to EU values such as "human dignity, freedom and equality" to creating an area of "prosperity and neighbourhood".

Zjistit více

EU MONITOR: Postoj Evropské unie k členství Ukrajiny v EU

Jakub Ferenčík napsal EU Monitor na téma: "Postoj Evropské unie k členství Ukrajiny v EU", kde se zabývá potencionálním členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Ferenčík se také věnuje procesu přechodu na členský stát EU a srovnává jej s podobným procesem, kterému čelí některé jiné státy, zejména Srbsko. Ve své práci se autor zabývá některými faktory procesu přechodu, od přihlášení se k hodnotám EU, jako je "lidská důstojnost, svoboda a rovnost", až po vytvoření prostoru "prosperity a sousedství".

Zjistit více

EU Monitor: The European Army project: the answer to the Union’s strategic shrinkage?

Rose Hartwig-Peillon wrote an EU Monitor on the topic of The European Army project: the answer to the Union’s strategic shrinkage? In this report, she focuses not only on the current defense strategy of the EU and whether the present security and defense tools are effective or not, but she also addresses the question of creating a European Army and if it could help with achieving the goal of European strategic autonomy

Zjistit více

EU MONITOR: Projekt evropské armády: odpověď na unijní strategické nedostatky?

Rosa Hartwig-Peillon napsala EU Monitor na téma Projekt evropské armády: odpověď na unijní strategické nedostatky? V dokumentu se zaměřuje nejen na současnou obrannou strategii EU a na to, zdali jsou současné bezpečnostní a obranné nástroje efektivní či nikoli, ale věnuje se i otázce vytvoření evropské armády a zda by mohla pomoci k dosažení cíle evropská strategická autonomie.

Zjistit více

Výběrové řízení na pozici manažer/ka komunikace a partnerství Prague European Summit

Prague European Summit hledá do svých řad manažera nebo manažerku komunikace a partnerství. Více informací o pozici, včetně požadavků naleznete v přiloženém PDF.

Zjistit více PDF

EASTERN MONITOR: A new methodology for the same problems: Is the future of the enlargement process lost?

In the most recent Eastern Monitor Jovana Vančevska focuses on the issues connected to the Brdo Declaration, the progress concerning the "enlargement process" and EU's commitment to it. Who are the frontrunners of the "enlargement process"? And which countries are stagnant? The author gives us more information about this issue in her paper, as well as its' possible outcomes.

Zjistit více PDF

EASTERN MONITOR: Nová metodika pro stejné problémy: Je budoucnost procesu rozšíření ztracena?

V nejnovějším Eastern Monitoru se Jovana Vančevska zaměřuje na otázky spojené s Brdskou deklarací, na pokrok v „procesu rozšíření“ a na závazek EU k němu. Kdo jsou průkopníci „procesu rozšíření“? A které země stagnují? Více informací o této problematice poskytuje autorka ve svém paperu, stejně jako možné výsledky situace.

Zjistit více PDF

Eastern Monitor: Great Power dynamics in the Taiwan straits: What lies ahead?

In the last Eastern Monitor, Michal Beneš focused on the dynamic conflict between the great powers in the Taiwan Strait. He focused on what might await us in the future. The text doesn't aim to find a solution to this complex conflict but instead presents several possible future scenarios to its readers.

Zjistit více PDF