Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

In their analysis, researchers Danielle Piatkiewicz and Hugo Blewett-Mundy delve into the most recent obstacles confronting transatlantic security, particularly within the backdrop of Russia's war against Ukraine. They emphasize the imperative of addressing geopolitical challenges while simultaneously striving for strategic independence in economic and energy matters, all the while preserving the common democratic principles that unite these allies. The paper also anticipates the upcoming hurdles in 2024, including a significant election year and the necessity for the transatlantic relationship to fortify its determination for the future.

Zjistit více PDF

Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

Výzkumníci Danielle Piatkiewiczová a Hugo Blewett-Mundy se ve své analýze zabývají nejnovějšími překážkami, kterým čelí transatlantická bezpečnost, zejména na pozadí ruské války proti Ukrajině. Zdůrazňují nutnost řešit geopolitické výzvy a zároveň usilovat o strategickou nezávislost v hospodářských a energetických otázkách, a to vše při zachování společných demokratických principů, které tyto spojence spojují. Dokument rovněž předjímá nadcházející překážky v roce 2024, včetně významného volebního roku, a nutnost, aby transatlantické vztahy posílily své odhodlání do budoucna.

Zjistit více PDF

Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

Our researcher Danielle Piatkiewicz contributed to an analysis looking at the latest obstacles facing transatlantic security, particularly against the backdrop of Russia's war against Ukraine. The focus is on the need to address geopolitical challenges while pursuing strategic independence on economic and energy issues, all while maintaining the common democratic principles that bind these allies together. The document also anticipates the obstacles ahead in 2024, including a significant election year, and the need for the transatlantic relationship to strengthen its resolve for the future.

Zjistit více

Policy Paper | 2024 and Beyond: How to Future-proof the Transatlantic Alliance

Naše výzkumnice Danielle Piatkiewicz se podílela na analýze zabývající se nejnovějšími překážkami, kterým čelí transatlantická bezpečnost, zejména na pozadí ruské války proti Ukrajině. Důraz je kladen na nutnost řešit geopolitické výzvy a zároveň usilovat o strategickou nezávislost v hospodářských a energetických otázkách, a to vše při zachování společných demokratických principů, které tyto spojence spojují. Dokument rovněž předjímá nadcházející překážky v roce 2024, včetně významného volebního roku, a nutnost, aby transatlantické vztahy posílily své odhodlání do budoucna.

Zjistit více

REPORT | What future for QMV in Foreign and Security Policy?

The debate focused on the possible move to qualified majority voting in the EU's Foreign and Security Policy. The participants in the debate discussed the possible negative and positive aspects of the decision. The debate covered topics such as the fear of over-voting as a possible aspect of division within the Union or the ineffectiveness of the current consensus approach.

Zjistit více

REPORT | Jaká je budoucnost hlasování kvalifikovanou většinou v zahraniční a bezpečnostní politice?

Debata se zabývala možným přechodem k hlasování kvalifikovanou většinou v Zahraniční a bezpečnostní politice EU. Učastníci debaty diskutovali o možných negativních a pozitivních aspektech toho rozhodnutí. Debata pokryla témata jako například obava z přehlasování, jako možný aspekt rozdělení uvnitř Unie či neefiktovnost současného konsensuálního přístupu.

Zjistit více

Report | From Vilnius and Beyond: Unraveling the Strategic Potential of NATO's Nordic and Central Eastern European Allies

Our Research Fellow Danielle Piatkiewicz co-edited a report made in partnership with the Global Policy Research Group. In an era marked by shifting geopolitical landscapes, the Nordic and Central/Eastern European countries hold key strategic positions within the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Following the recently concluded NATO Summit in Vilnius, it's clear that the Alliance stands at a crossroads. The summit underscored the importance of member nations harmonizing their aspirations, capabilities, and strategic priorities. The report delves into both past and current policy initiatives to offer insights into the legacy of cooperation and strategic positioning of these nations.

Zjistit více

Report | Z Vilniusu a ještě dál: Strategický potenciál severských a středovýchodních evropských spojenců NATO

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkiewicz se podílela na reportu vytvořeném ve spolupráci s Global Policy Research Group. V éře poznamenané změnou geopolitické krajiny zaujímají severské země a země střední a východní Evropy klíčové strategické pozice v rámci Severoatlantické aliance (NATO). Po nedávném summitu NATO ve Vilniusu je jasné, že NATO stojí na rozcestí. Summit podtrhl důležitost harmonizace a propojení svých aspirací, schopností a strategických priorit členských zemí. Report se také věnuje minulým i současným politickým iniciativám, aby nabídl pohled do spolupráce a strategického postavení těchto zemí.

Zjistit více

Analysis | To be or not to be: Czech Republic’s ambiguous attitude towards the 3SI | Anticipating the 2023 Three Seas Initiative Bucharest Summit. Advancing

Discover Jana Juzová's article titled "To be or not to be: Czech Republic’s ambiguous attitude towards the 3SI" in the working paper series Anticipating the 2023 Three Seas Initiative Bucharest Summit. Advancing the common agenda. Juzová, a senior researcher, provides valuable insights into the complexities of the Czech Republic's stance on the 3SI. Explore this thought-provoking analysis today to understand the dynamics surrounding this strategic initiative.

Zjistit více

Policy Paper | Securing Green Transition

Our Senior Research Fellow, Kateřina Davidová and Research Associate, Jonathan Lyons, in partnership with the Global Policy Research Group, have collaborated on a study that examines the secure and sustainable supply of critical raw materials (CRMs) that are key to green technologies. The study recommends a strategy for Sweden and the Czech Republic to ensure sustainable supply chains to help the transition to green technologies.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org