Nakládání s vozidly s ukončenou životností v automobilovém průmyslu a příležitosti pro Česko

Po třech úspěšných projektech zaměřených na dekarbonizaci českého automobilového průmyslu rozšiřuje tým Green Europe EUROPEUM ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) své zaměření na problematiku cirkulárního hospodářství. Tento projekt se zaměří na zlepšení životního cyklu a konce životnosti materiálů používaných ve vozidlech a bateriích. Spolupráce bude rozdělena do dvou výzkumných oblastí:

INCIEN se zaměří na hlavní konstrukční materiály používané v automobilech (např. ocel, hliník, plasty) a na požadavky stanovené v návrhu nového nařízení o vozidlech s ukončenou životností, který Evropská komise předložila v červenci 2023 a jehož cílem je posílit ochranu životního prostředí, dekarbonizovat výrobu a maximalizovat využití a oběhové hospodářství těchto materiálů v automobilovém hodnotovém řetězci.

EUROPEUM se zaměří na nakládání s bateriemi pro elektromobily po skončení jejich životnosti a na požadavky zavedené nařízením o bateriích a odpadních bateriích a navrhovaným zákonem o kritických surovinách, jehož cílem je do roku 2030 recyklovat alespoň 15 %* roční spotřeby bateriových surovin v EU. 

Cíle projektu:

  • Posoudit současný stav nakládání s bateriemi s ukončenou životností v České republice;
  • Prozkoumat možnosti lepšího nakládání s výrobky po skončení životnosti v Česku a připravit půdu pro zajištění udržitelného sekundárního dodavatelského řetězce kritických surovin a dalších materiálů používaných ve vozidlech;
  • Poskytnout Česku plán nakládání s materiály používanými ve vozidlech a bateriích po skončení jejich životnosti.  

Aktivity projektu:

  • Mapování zúčastněných stran;
  • Identifikace potřebné infrastruktury a přístupů k jejímu vytvoření, včetně odpovědnosti výrobce;
  • Zkoumání způsobů, jak učinit recyklační technologie/procesy (hydrometalurgie a pyrometalurgie) čistšími a udržitelnějšími;
  • Zkoumání způsobů, jak přilákat investice do vytvoření infrastruktury pro materiály používané ve vozidlech a bateriích po skončení jejich životnosti;
  • Vytváření příznivých podmínek pro cirkulární využívání  surovin v automobilovém průmyslu;
  • Zvyšování povědomí zúčastněných stran, tvůrců politik a občanů.

Projekt je podporován European Climate Foundation a potrvá do listopadu 2024.

_____________________________________________________________________________________

* V listopadu 2023 se EP a Rada politicky dohodly na vyšším cíli recyklace ve výši 25 %, který bude odrážet spotřebu jednotlivých surovin i odpadů. Tuto dohodu je třeba formalizovat.

 

#dekarbonizace #projekt

Tatiana Mindeková
Projektová manažerka / Analytička
Jonathan Lyons
Výzkumný pracovník
Rebeka Hengalová
Výzkumná pracovnice
Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org