Stanovisko | Kulatý stůl Národního konventu o EU

Jak zlepšit proces rozšiřování EU? Jak zajistit dlouhodobé působení demokratizačního efektu přístupového procesu i po případném vstupu do EU? A jsou institucionální reformy EU nezbytnou podmínkou pro rozšíření EU? Odpovědi na tyto a další otázky nabízí stanovisko Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM ke kulatému stolu Národního konventu o EU na téma Balkán, Turecko či Ukrajina: Budoucnost politiky rozšiřování v kontextu institucionálního nastavení.

Zjistit více

Report | A Circular Solution for Czechia: Round table discussion on end-of-life management of EV batteries

Dne 11. dubna 2024 uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM spolu s partnerským Institutem INCIEN pro oběhové hospodářství kulatý stůl s názvem Oběhové řešení pro Česko. Tento kulatý stůl byl součástí projektu s názvem Nakládání s výrobky po skončení životnosti v automobilovém průmyslu a příležitosti pro Česko.

Zjistit více

REPORT: The Round Table Electromobility And Work Opportunities: What Changes Await Us?

For the second time, experts on employment in the automotive industry and its transformation met, this time at the regional level of the Moravian-Silesian Region. The topic of labour changes in connection with decarbonisation and electromobility was discussed by representatives of automobile companies, trade unions, employers' associations, regional and state administration. The round table was organized in cooperation with Charles University, CELSI Institute, and Hyundai Nošovice. The report was written and the debate was moderated by researcher Rebeka Hengalová.

Zjistit více PDF

Report: Kulatý stůl Elektromobilita a pracovní příležitosti: Jaké změny nás čekají?

Již podruhé se sešli odborníci na zaměstnanost v automobilovém průmyslu a její proměny, tentokrát na regionální úrovni Moravskoslezského kraje. Téma pracovních změn v souvislosti s dekarbonizací a elektromobilitou diskutovali zástupci automobilek, odborů, zaměstnavatelských svazů, regionální i státní správy. Kulatý stůl byl organizován ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Institutem CELSI, a Hyundai Nošovice. Report sepsala a debatu moderovala výzkumnice Rebeka Hengalová.

Zjistit více PDF

Report | Kulatý stůl - Elektromobily a pracovní místa: Jak se připravit na změny v automobilovém průmyslu ?

Dne 20. června 2023 zorganizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uzavřený kulatý stůl s názvem Elektromobily a pracovní místa: jak se připravit na změny v automobilovém průmyslu?. Debaty se zúčastnili odborníci jak z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí, tak z řad mezinárodních výzkumných organizací, institucí Evropské unie, soukromého sektoru a v neposlední řadě zástupci odborových organizací působících v automobilovém průmyslu. Report napsala Rebeka Hengalová.

Zjistit více

National Convention on the EU | Recommendation: response to the US Inflation Reduction Act

Our Associate Research Fellow Tereza Novotná and our Senior Research Fellow Kateřina Davidová wrote recommendations arising from the roundtable discussion of the National Convention on the EU held on 28 April 2023 on the topic "Reactions to the US Inflation Reduction Act".

Zjistit více

Národní konvent o EU | Doporučení: Reakce na americký zákon o snížení inflace

Naše výzkumná spolupracovnice Tereza Novotná a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová zpracovaly doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU. Diskuze se konala 28. dubna 2023 a byla na téma "Reakce na americký zákon o snížení inflace".

Zjistit více

National Convention on the EU | Background paper: reaction to the US Inflation Reduction Act

Kateřina Davidová and Tereza Novotná prepared a background paper for the Round Table of the National Convention on the EU on Reactions to the US Inflation Reduction Act. Three main questions are put to the Roundtable: What impact can the IRA have on Transatlantic relations and free trade in general, and how should the EU try to actively shape these relations? How can the EU ensure the competitiveness and strengthen the productivity of its industry in the future and promote the development of EU produced green technologies? How will the changes affect the Czech Republic directly and how should the Czech Republic proceed within the EU to avoid being left behind in the "green race"? Which specific climate-neutral (net-zero) industrial sectors should the Czech Republic focus on?

Zjistit více

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Reakce na americký zákon o snížení inflace

Kateřina Davidová a Tereza Novotná vypracovaly podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU s názvem Reakce na americký zákon o snížení inflace. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jaké dopady může mít IRA na transatlantické vztahy a volný obchod obecně a jakým způsobem by se EU měla snažit tyto vztahy aktivně formovat? Jak může EU zajistit konkurenceschopnost a posílit produktivitu svého průmyslu do budoucna a podpořit rozvoj zelených technologií vyráběných v EU? Jak se změny dotknou přímo ČR a jak by měla ČR v rámci EU postupovat, aby nezůstala v “zeleném závodě” pozadu? Na které konkrétní klimaticky neutrální (net-zero) sektory průmyslu by se měla ČR zaměřit?

Zjistit více

Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Revize evropského energetického trhu

Vít Havelka, Rebeka Hengalová a Katarína Svitková vypracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Revize evropského energetického trhu. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky? Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize? Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org