Respekt | Is the veto fulfilling its function in EU or has it become a tool for blackmail?

Although Viktor Orbán didn't make good on his threat to veto the EU aid proposal for Ukraine, his actions have opened a debate on the need for a veto in the EU. Does it still make sense or has it become a blackmail tool? Even now, the veto isn't the only way to block a proposal. In addition to it, unanimity may be threatened by the so-called blocking minority, in which a group of at least four states representing at least 35% of the EU population can prevent a proposal from being presented. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the Czech Republic's position in the EU and the possible reform of the approval mechanisms for the weekly Respekt.

Zjistit více

Respekt | Plní právo veta svou funkci nebo se stalo jen nástrojem k vydírání?

Ačkoli Viktor Orbán nesplnil svou hrozbu vetovat návrh EU na pomoc Ukrajině, otevřel jí diskusi o potřebě práva veta v EU. Má ještě smysl nebo se z něj stal jen vydírací nástroj? Vetování navíc není jediným způsobem, jak návrh zablokovat. Kromě něj může jednomyslnost ohrozit i tzv. blokační menšina, kdy může předložení návrhu zabránit skupina nejméně čtyř států reprezentujících alespoň 35 % obyvatel EU. Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM, komentoval pro týdeník Respekt pozici České republiky v EU a možnou reformu schvalovacích mechanismů.

Zjistit více

Euractiv | European Council approves financial package for Ukraine as part of its budget

An extraordinary summit of the European Council is held on 1 February. During the summit, the main topic was the financial support package for Ukraine as part of the multiannual European budget. Although the package was blocked by Hungary back in December, it has now been approved. Žiga Faktor, Director of our Brussels office and deputy director, commented on the event and its circumstances for Euractiv.

Zjistit více

Euractiv | Evropská rada v rámci svého rozpočtu schválila finanční balíček pro Ukrajinu

Dne 1. února se konal mimořádný summit Evropské rady. Během summitu byl hlavním tématem podpůrný finanční balíček pro Ukrajinu jako součást víceletého evropského rozpočtu. Přestože balíček ještě v prosinci blokovalo Maďarsko, byl nyní schválen. Událost a její okolnosti pro Euractiv blíže okomentoval ředitel naší bruselské kanceláře a zástupce ředitele Žiga Faktor.

Zjistit více

CNN Prima News | Orban backs down, EU to help Ukraine

To the surprise of many experts, Orbán decided not to prolong and complicate the negotiations at the EU summit, which in record time reached a unanimous decision on another aid package for Ukraine. Our senior research fellow Vít Havelka spoke about the situation on air.

Zjistit více

CNN Prima News | Orbán ustoupil, EU pomůže Ukrajině

Orbán se k překvapení množství odborníků rozhodl nijak neprodlužovat a komplikovat jednání na summitu EU, které v rekordním čase dospělo k jednomyslnému rozhodnutí o dalším balíčku pomoci Ukrajině. O situaci ve vysílání mluvil náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit více

ČT24 | European leaders on aid to Ukraine

The EU Summit decides in record time on a new financial aid package for Ukraine. What are the implications of this decision and what position does it put Viktor Orbán in? Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute for European Policy, explains the situation.

Zjistit více

ČT24 | Evropští lídři o pomoci Ukrajině

Na Summitu EU se v rekordním čase rozhodlo o novém balíčku finanční pomoci Ukrajině. Jaké bude mít tohle rozhodnutí dopady a do jaké pozice to staví Viktora Orbána? Vysvětluje výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek.

Zjistit více

Právo | Orbán's game turned against him

One of the shortest summits in the history of the EU ended by unanimous agreement. Why were there no protracted negotiations and what position does this put Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in? Our deputy director Viktor Daněk explains in a commentary.

Zjistit více

Právo | Orbánova hra se obrátila proti němu

Jeden z nejkratších summitů v historii EU skončil jednomyslnou shodou. Proč nedošlo k protáhlému vyjednávání a do jaké pozice to staví maďarského premiéra Viktora Orbána? V komentáři vysvětluje náš zástupce ředitele Viktor Daněk.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org